Výskum mauzólea v Horných Obdokovciach odhalil nové zistenia

Mauzóleum rodiny Stummer v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany patrí medzi architektonické pamiatky z obdobia secesie.

V roku 2021 sa uskutočnil komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru mauzólea a priniesol zaujímavé poznatky. Reštaurátorským výskumom sa podarilo identifikovať pôvodnú koncepciu stien a aj všetkých prvkov interiéru.

Reštaurátorský a umelecko-historický výskum priniesli informácie o vzniku a priebehu stavby, o výtvarnej výzdobe, a tiež o zachovanom mobiliári.

Na základe získaných informácií je možné interiér a exteriér mauzólea reštaurovať do pôvodnej podoby v súlade s jeho pamiatkovými hodnotami a požiadavkami ochrany pamiatkového fondu,“ uviedol Pamiatkový úrad SR. Obec Horné Obdokovce podnikla kroky smerujúce k obnove mauzólea a vzhľadom na charakter stavby je nevyhnutné obnovu vykonať reštaurovaním.

Celkový reštaurátorský výskum bol finančne podporený z dotačného systému Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom.

Televízia Nitrička

Forgot Password