Župa finančne podporí základné školy v kraji

Financie pôjdu na materiálne a technické vybavenie základných škôl.

Integrovaný regionálny operačný program schválil ďalších 20 projektov, ktoré Župa finančne podporí.

Financie sú určené na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, školských knižníc, jazykových a IKT učební či laboratórií. Podporené budú základné školy, ktoré boli v roku 2018 zaradené do zásobníka projektov kvôli nedostatku finančnej alokácie vo výzve. Aktuálne je v mestách a obciach Nitrianskeho kraja implementovaných 33 projektov. „Finančná podpora pre schválené projekty je poskytnutá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5% vlastných zdrojov,“ povedala hovorkyňa predsedu NSK, Oľga Prekopová. Znamená to, že 95% celkových oprávnených výdavkov každého projektu predstavuje nenávratný finančný príspekov.

Mestá a obce Nitrianskeho kraja získali investíciu vo výške viac ako 4, 3 milióna eur celkových oprávnených výdavkov.

Podporené projekty sa vyberajú na základe dvoch typov hodnotiacich kritérií – vylučujúceho a bodového. Z dôvodu nesplnenia kritérií niektoré projekty nemohli byť podporené. „V rámci aktualizácie výzvy v októbri 2018 sa navýšili finančné prostriedky alokované pre náš kraj, čím dostali podporu aj žiadosti, ktoré boli v roku 2018 pod čiarou – neschválené z dôvodu nedostatku alokácie,“ doplnila hovorkyňa NSK.

Cez 128-tisíc pôjde do obce Nesvady na projekt vytvárania vhodných podmienok a prostredia k zvýšeniu kvality vzdelávania žiakov na vidieku. Základnú školu v Komjaticiach čaká modernizácia učební. Škola v Nových Sadoch bude mať novú učebňu informačných a komunikačných technológií. Peniaze poputujú aj na vybavenie jazykovej učebne a knižnice v obci Semerovo či na fyzikálne, chemické učebne a laboratóriá.

Foto: ilustračné

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password