Štátne skúšky na UKF budú, ale len online

Štátne skúšky ani obhajoby tohtoročných absolventov nitrianskej UKF neminú. Konať sa budú priebežne od 1. júna do 11. júla.

Nebudú však prebiehať tak, ako sú študenti zvyknutí. V čase zúriacej pandémie môžu tohtoroční absolventi získať titul z domu. „Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa štátne skúšky, t. j. ústne skúšky a obhajoby záverečných prác, uskutočnia v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách dištančne prostredníctvom univerzitného videokonferenčného systému UKF (MEET),“  informuje UKF.

O zaradení do konkrétnej komisie budú študenti informovaní fakultou prostredníctvom Akademického informačného systému, prípade ďalšími elektronickými prostriedkami. Univerzita preto študentom odporúča pravidelne sledovať AIS, študentský e-mail aj webové stránky jednotlivých fakúlt. Na štátne skúšky je vyhradený čas od 8.00 do 14.00 hodiny. Počas tohto obdobia preto vedenie univerzity vyzýva k obmedzeniu využívania videokonferenčného systému na realizáciu čiastkových skúšok: „Žiadame učiteľov a študentov UKF, aby v uvedenom čase využívali informačné systémy UKF až po 14. hodine.“

Každá fakulta má na obdobie štátnych skúšok pripravený vlastný postup, v základných veciach sa však zhodujú všetky. Pred samotnou skúškou sú na každej fakultne povinne stanovené skúšobné pripojenia študentov aj členov komisie. Na pripojenie univerzita odporúča študentom využívať stolový počítač, netebook alebo tablet. Mobilný telefón bude akceptovaný len vo výnimočných prípadoch.

Študenti, ktorým životná situácia nedovoľuje absolvovať skúšky online, musia túto skutočnosť nahlásiť príslušnému študijnému oddeleniu.

Na vykonanie skúšok bude pre nich vyhradená špeciálna miestnosť v priestoroch univerzity. „V týchto miestnostiach bude zabezpečená dezinfekcia lavíc, klávesnice, kľučiek po každom študentovi a vyvetranie miestnosti,“ informuje Pedagogická fakulta. Študenti zároveň musia mať vlastné písacie potreby. Zakázaná je aj konzumácia stravy a nápojov.

Zdroj: Pixabay.com

Priebeh online skúšania bude nahrávaný na zabezpečené úložisko. Minimálne zvukový záznam bude k dispozícií ako dôkazový materiál ešte tri mesiace po skončení krízovej situácie.

Novinkou je aj fakt, že výsledky skúšok nebudú absolventom oznamované horomadne. Každý študent sa o svojom úspechu dozvie prostredníctvom univerzitného informačného systému. Tohtoroční absolventi sa kvôli krízovej situácii musia vzdať aj promócií – fakulty im doklady o štúdiu zašlú poistenou zásielkou ako ceninu.

Od pondelka 4. mája čiastočne obnovuje svoju činnosť aj Univerzitná knižnica UKF. Študentom sú umožnené výpožičky študijnej literatúry, sprístupní sa aj nákup kníh.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password