Nitrianski poslanci opäť rokovali o zeleni v centre mesta. Boli občania pri podpisovaní petície za zachovenie zelene zavádzaní?

Jedna budova by mohla pribudnúť na pozemkoch, ktoré sú podľa mesta predmetom nevýhodnej nájomnej zmluvy. O jej zrušení rozhodovali dnes poslanci. Druhá budova má stáť hneď v susedstve.

zdroj foto: NH

Na tohtoročné májové zasadnutie mestského zastupiteľstva boli predložené dva materiály súvisiace s pozemkami vedľa obchodného domu v centre Nitry

Išlo o petíciu za zachovanie zelene na parcelách, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy so zamestnancom mesta Ľubomírom Muzikom (v roku 2015, kedy sa schvaľoval prenájom, zamestnancom mesta ešte nebol).

Účelom nájmu bolo získanie stavebného povolenia na vybudovanie a následné užívanie infocentra, respektíve polyfunkčného domu Maják.

Budova mala rozšíriť ponuku služieb Turistického informačného centra. Prenájom bol uzavretý spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa, pretože bývalé vedenie mesta malo záujem o výstavbu, avšak na jej realizáciu z vlastných zdrojov nemalo finančné prostriedky.

Mestský parlament rokoval o alternatívach vyhovieť, nevyhovieť petícii a zobrať ju na vedomie, napokon sa hlasovaním uzniesol na tretej možnosti.

Druhý predkladaný materiál sa týkal zrušenia nájomnej zmluvy s nájomcom Ľubomírom Muzikom.

Bod programu bol na základe hlasovania poslancov v máji vypustený na návrh poslankyne Petry Ajdariovej. Dôvodom boli chýbajúce informácie o finančnom dopade na mesto.

Materiál bol po dopracovaní na zasadnutie predložený opäť v júni

Prednosta mestského úradu Martin Horák uviedol, že dôvody na zrušenie zmluvy sú dva. Jedným je spomínaná petícia a druhým je uznesenie mestskej komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, ktorým zobrala na vedomie žiadosť OD Nitra odkúpiť dané pozemky a odporučila vysporiadať sa s nesúladom nájomnej zmluvy.

„Mesto Nitra nemá v súčasnosti žiadny príjem na základe nájomnej zmluvy, nakoľko počas doby neúčinnosti nájomnej zmluvy nemá nájomca povinnosť platiť nájomné. (…) Mesto Nitra nemá žiadnu vedomosť o doposiaľ vynaložených nákladoch nájomcu alebo o domnelej škode, ktorá by mohla nájomcovi v súvislosti s ukončením nájomného vzťahu vzniknúť,“ uvádza sa v dopracovanom materiáli na margo finančného dopadu na mesto v prípade zrušenia zmluvy.

Miloš Dovičovič pri nedávnom rokovaní o petícii položil otázku koľko z 1867 podpísaných je z Nitry. Narážal tým na to, že na prvej strane boli medzi adresami aj lokality mimo Nitry. Poslanec Ján Vančo na júnovom zasadnutí zopakoval, že ako poslanec za Staré Mesto nie je za to, aby sa každý zelený fľak v tejto časti mesta zastaval. Petíciu podporuje bez ohľadu na to, kto sú jej aktéri.

Na facebookovej stránke primátora Mareka Hattasa sa uvádza, že „snahou súčasného vedenia mesta je túto zmluvu zrušiť“. To, že pri OD by mohla vzniknúť ďalšia budova sa v príspevku nespomína.

Druhá budova by mala stáť o niečo vyššie nad spomínanými parcelami, za autobusovou zastávkou. Údaj o polyfunkčnom dome Belevis sa objavil v roku 2020 na webe archinfo.sk. „Toto je súkromná investícia na súkromnom pozemku, ale keďže nám záleží na kvalite architektúry, tak my ako mesto, respektíve Útvar hlavného architekta inicioval, aby návrh projektu prešiel súťažou,“ vyjadril sa vtedy pre TV Nitrička poradca pre komunikáciu mestského úradu Henrich Varga. Projektová manažérka Lucia Bérešová dodala, že v rámci výstavby bude vysadená zeleň a revitalizovaný okolitý priestor s chodníkom.

Boli občania pri podpisovaní petície zavádzaní?

Otázku v tomto zmysle položil poslanec Ján Greššo. „Rešpektujem vôľu podpísaných, až na to, že chcem vyjadriť podozrenie, že ľudia boli dosť zavedení“. Stretol sa údajne minimálne s tromi podpísanými, ktorí boli prekvapení, že nejde o pozemok, ktorý je za zastávkou. Mysleli si, že ide o celý pás zelene popri OD. Nie je však ani proti polyfunkčnému domu Belevis. Bojovať proti zástavbe menšieho pozemku, ak má hneď v susedstve pribudnúť rozmerovo väčšia stavba, nepovažuje za logické, ale možno osobné.

Podobne sa vyjadrila poslankyňa Petra Ajdariová. Tiež sa pýta, či podpisujúci vedeli, o ktorú časť úseku zelene ide a že tam môže pribudnúť aj iná stavba: „Tak buď nedovoľme tam postaviť absolútne nič, ale majme ten spravodlivý meter“. Ján Vančo je naopak proti zástavbe v danej lokalite celkovo.

zdroj foto: NH

Pribudla tiež poznámka, či projekt na prenajatých parcelách nie je brzdený.

Či proces projektu spomaľuje mesto alebo si za to môže nájomca sám, nebolo jasné napríklad poslancovi Pavlovi Vargovi. Podľa prednostu Horáka mesto nepochybilo, finálna štúdia komisii architektúry doteraz nebola predložená a náznak, že ide o konflikt s osobou nájomcu, teda Ľubomírom Muzikom, poprel. Predložený materiál má riešiť nevýhodnosť zmluvy.

„Ide o zmluvu, ktorá je pre mesto veľmi nevýhodná,“ uvádza sa tiež v príspevku primátora

Poslanec Roman Ágh na margo podmienok zmluvy uviedol, že ak by v takomto znení prišli v súčasnosti na mestské zastupiteľstvo alebo do komisie, takmer s určitosťou by neboli schválené a nemyslel tým iba finančnú stránku. Problém vidí v zmluve ako takej. Petra Ajdariová argumentovala, že zmluvy sa aj opravujú, respektíve dodatkujú.

O podmienkach zmluvy sme písali tu.

Územný plán tu výstabu dovoľuje.

Poslanec Štefan Moravčík aj na májovom zasadnutí pripomenul, že ľudia by sa mali viac zaujímať o predkladané materiály a riešiť ich vtedy, keď je na to určený čas. Či na spomínanýh pozemkoch budú stať budovy, alebo parčík, sa malo rozporovať pri tvorbe územného plánu. Podľa jeho slov je zmluva v konflikte s vôľou vtedajšieho zastupiteľstva ale iba v bode, keď ide o časový harmonogram.

Hlasovanie za ukončenie nájomnej zmluvy neprešlo (zdroj: Youtube Mesto Nitra)

Dohadovacia komisia v zložení poslancov Roman Ágh, Ladislav Turba a Ján Greššo sa uzniesla na vrátení materiálu a odporúča prednostovi úradu, aby vyvolal rokovanie s druhou stranou – nájomcom o podmienkach zmluvy. Na tomto znení sa uzniesli prítomní poslanci hlasovaním.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password