Ako sa s petíciou za zachovanie zelene v centre Nitry vysporiadajú poslanci?

Novú výstavbu v centre Nitry obyvatelia nechcú. Ako sa s petíciou vysporiadajú poslanci, ukáže zajtrajšie rokovanie.

Pred takmer dvoma rokmi vyšla tiež informácia, že v priestore pri obchodnom dome má byť postavený polyfunkčný dom Belevis. (foto: NH)

Petíciu za zachovanie zelene v centre Nitry podpísalo po prekontrolovaní 1867 občanov. Občania nechcú, aby bol priestor pri Obchodnom dome Nitra (známy ako Prior) zastavaný. Petícia preto putuje na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Obyvatelia sa prostredníctvom nej domáhajú toho, aby mestské pozemky registra „C“ s parcelnými číslami 1187/5, 1187/9, 1187/10, 1187/12 a 1883/11 boli verejne prístupné a neboli zastavané žiadnymi stavbami. Zástupcom petičného výboru je advokát zo Žiliny Marek Chromjak.

Ide o zelenú plochu nachádzajúcu sa pred schodmi na parkovisko pri OD smerom na Štúrovu ulicu a časť verejného priestoru popri Štefánikovej triede.

Spomínané parcely sú predmetom nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v roku 2018 medzi mestom Nitra ako prenajímateľom a Ľubomírom Muzikom ako nájomcom, ktorý v súčasnosti pracuje v Stredisku mestských služieb a stál v podpornom tíme po boku Igora Kršiaka, bývalého prednostu nitrianskej radnice, keď ohlasoval svoju kandidatúru na primátora Nitry. V roku 2015, keď sa schvaľoval zámer prenájmu, v úrade nepracoval. Zmluva mala byť uzatvorená do decembra 2015, čo sa nestalo.

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 0,16 €/m2, pri celkovej výmere 216 m2 je cena nájmu 34,56 € ročne. Sadzba bola stanovená na obdobie výstavby, avšak maximálne na dobu najviac 2 roky odo dňa vydania právoplatného stavebného povolenia. Po tejto dobe, respektíve od právoplatného kolaudačného rozhodnutia, sa má cena nájmu upraviť dodatkom k zmluve na 24,94 €/m2 za rok. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú – 15 rokov v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z roku 2015. Nájomca má k nehnuteľnostiam záložné užívacie právo, navyše s prednostným právom odpredaja.

Účelom nájmu bolo získanie stavebného povolenia na vybudovanie a následné užívanie infocentra. Istý čas sa hovorilo, že pôjde o polyfunkčný dom Maják, kde malo byť aj infocentrum.

„Dôvodom prenájmu spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Nitra má záujem na výstavbe infocentra, avšak na jeho realizáciu z vlastných zdrojov nemá finančné prostriedky,“ uvádza sa v materiáli k septembrovému zasadnutiu mestského parlamentu v roku 2015.

Za prenájom v roku 2015 hlasovali aj poslanci Petra Ajdariová, Ján Greššo a Miloš Dovičovič, ktorí kandidujú do komunálnych volieb za Fungujúcu Nitru Igora Kršiaka (zdroj: mesto Nitra)
zdroj: FB Fungujúca Nitra

Mesto dalo ešte v roku 2008 vypracovať architektonickú štúdiu na využitie priestoru okolo obchodného domu.

Podľa nej tu mala byť realizovaná výstavba poskytujúca informačné služby návštevníkom mesta. Okrem inforcentra tu mal byť stánok PNS, zóna s bezdrôtovým internetom a kaviarňou s vyhliadkou na streche. Na pozemkoch bola umiestnená reklamná stavba pričom pôvodne sa rátalo s tým, že reklama by v budúcnosti mohla byť súčasťou centra.

Infocentrum malo rozšíriť ponuku.

Tak sa v roku 2014 vyjadril Útvar propagácie cestovného ruchu Mestského úradu v Nitre. Turistické informačné centrum sídli v budove bývalej radnice na Štefánikovej triede a informačné centrum pri OD by mohlo byť len menšou pobočkou.

Stavebné povolenie na infocentrum mal nájomca získať naneskôr do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa však dohodli na odkladacej podmienke, „ktorým bude schválená architektonická štúdia plánovanej stavby pre potreby vypracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie plánovanej stavby“.

O prenájom pozemkov v minulosti požiadali viacerí záujemcovia: spoločnosti AM Project, Tomdvor a Ľubomír Muzika. Podľa materiálu z roku 2018 spoločnosti písomne potvrdili že nemajú záujem o výstavbu infocentra na spomínaných pozemkoch.

Z nájomcu sa stal zároveň zamestnanec mesta, podľa Igora Kršiaka o konflikt záujmov nešlo.

Pre My Nitra sa vyjaril, že nájomcovi bolo odporúčané, aby zvážil tieto aktivity alebo ich transformoval na právnickú osobu. Nájomná zmluva však bola uzavretá s fyzickou osobou.

O spomínanú lokalitu mal záujem v roku 2021 aj OD Nitra. Chcel tu vytvoriť park a „živé námestie“ so zeleňou a lavičkami pre obyvateľov.

OD Nitra pred znovuotvorením v roku 2021 (foto: NH)

Odbor majetku oznámil OD, že parcely sú predmetom nájomnej zmluvy na dobu určitú a z tohto dôvodu nie je možné pokračovať vo vybavovaní jeho žiadosti. Vec bola predložená aj komisii pre financovanie správu majetku a podnikateľskú činnosť.

Podľa zverejnených údajov OD Nitra požadoval mesto o prehodnotenie stanoviska: „Zmena vlastníka prenajatých nehnuteľností by nemala žiaden vplyv na trvanie už existujúceho nájomného vzťahu“. OD mal záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva s tým, že by vstúpil do právneho postavenia prenajímateľa.

V materiáli, ktorý mal byť súčasťou rokovania v októbri 2021 sa tiež uvádza, že mesto nevie vytvoriť účinný mechanizmus na ochranu budúceho funkčného využitia pozemkov: „ÚPN mesta Nitra aktuálne neobmedzuje vlastníka pozemkov výlučne na účel ich užívania ako parku a zelene, z čoho vyplýva, že vlastníka mesto nemôže v čase prevodu vlastníctva obmedziť, ani zaviazať“. Poslanci o materiáli napokon nerokovali, z programu bol vypustený.

Je pravda, že v minulosti bol roh dnešnej Štefánikovej triedy a Štúrovej ulice zastavaný. Časť zelene, kedysi aj so záhonmi kvetov, dotvárala lokalitu najmä po výstavbe Prioru.

Pozemky podľa správy o investičných zámeroch z roku 2017 svojou polohou približne kopírujú nárožnú budovu pôvodnej historickej zástavby asanovanej v 70. tych rokoch minulého storočia.

Výbor mestskej časti Staré Mesto aj komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť odporúča zastupiteľstvu schváliť ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy s Ľubomírom Muzikom je ďalším bodom programu zajtrajšieho zasadnutia.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password