Voliť môžete aj zo zahraničia

Blížia sa voľby do NR SR. Ak v čase volieb nebudete na Slovensku alebo tu nemáte trvalý pobyt, voliť môžete zo zahraničia.

Onedlho nás opäť čakajú parlamentné voľby. Nezabudnite, že právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky máte aj v tom prípade, ak bývate mimo územia Slovenska alebo máte dokonca trvalý pobyt v zahraničí. Túto možnosť môžete využiť tiež v tom prípade, ak v čase volieb – 29. februára 2020 budete napríklad na dovolenke v cudzine. Voľby cez internet zatiaľ síce nie sú možné, ale voliť môžete prostredníctvom pošty. Ide o jediný typ volieb, kedy majú Slováci možnosť voliť zo zahraničia.

Žiadosť o voľbu poštou musí byť na Ministerstvo vnútra doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb. Čas na vybavenie máte teda do 10. januára 2020.

Na území SR môže voliť len ten občan nad 18 rokov, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. V opačnom prípade si stiahnite žiadosť a vyplňte svoje údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu v cudzine). K žiadosti treba priložiť čestné vyhlásenie v slovenskom jazyku o tom, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku. Priložiť treba aj kópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi, alebo kópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

Ak žiadosť posielate poštou, vytlačte si ju, vyplňte a s prílohami pošlite v obálke na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

Elektronickú žiadosť vytlačte, vyplňte, naskenujte a spolu s prílohami pošlite na e-mailovú adresu volby@minv.sk.

Ministerstvo vám na uvedenú zahraničnú adresu najneskôr 25. januára 2020 zašle návratnú obálku s heslom „Voľba poštou – election by mail“ a hlasovacie lístky s opečiatkovanou obálkou Ministerstva vnútra.

Do hlasovania sa započítavajú hlasovacie lístky, ktoré boli ministerstvu doručené najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Ministerstvo ich následne odovzdá štátnej komisii, ktorá voľbu poštou v deň volieb vyznačuje v osobitnom zozname voličov.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, môže rovnako písomne alebo elektronicky požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou.

V žiadosti uvádza meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v cudzine. Potrebujete teda nejakú zahraničnú adresu. Poprosiť môžete napríklad známych či rodinu, ktorí žijú v zahraničí, alebo si môžete nechať zaslať hlasovacie lístky na adresu v cudzine, ktorá je k vám najbližšie. Úrad vám pošle hlasovacie lístky a návratnú obálku označenú heslom „Voľba poštou“. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami kandidátov vložíte do obálky a tú do návratnej obálky, ktorú odošlete alebo osobne zanesiete obci trvalého pobytu. Obec odovzdáva obálky v deň volieb príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password