Už ste podali daňové priznanie?

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Máte na to len necelý mesiac.

Nastali u vás v priebehu roku 2019 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností? Potom ste povinní najneskôr do 31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť príslušné doklady na Mestskom úrade v Nitre – v klientskom centre.

Za zmeny vo vlastníctve sa považuje okrem predaja či kúpy nehnuteľnosti aj nehnuteľnosť nadobudnutá dedením.

zdroj: unsplash.com

Pri takejto zmene treba predložiť právoplatné osvedčenie alebo rozhodnutie o dedičstve, na ktorom je vyznačený dátum právoplatnosti. „Na ňom musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Mesto Nitra.

Ďalšie zmeny, pri ktorých vám vzniká povinnosť podania daňového priznania sú napríklad kolaudácia stavby, jej odstránenie či zmena užívania.

Inou zmenou rozhodujúcou pre správne určenie dane je tiež nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S. Daňové priznanie by mali podať aj osoby osamelo žijúce, staršie ako 70 rokov. Predložiť im stačí len občiansky preukaz.

zdroj: unsplash.com

„Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v klientskom centre MsÚ Nitra a taktiež sú zverejnené aj na stránke Mesta Nitry www.nitra.sk,“ informuje Mesto Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password