UKF v Nitre sa zapojí do Týždňa vedy a techniky

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa počas piatich dní Týždňa vedy a techniky 2019 uskutoční 66 podujatí.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť ich vnímanie v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre si prostredníctvom svojich fakúlt pre návštevníkov pripravila množstvo praktických ukážok. Súčasťou programu sú workshopy, besedy, súťaže a návštevníci si budú môcť vypočuť aj prednášky.

„Ide o celoslovenské podujatie, do ktorého sa UKF zapája pravidelne každý rok prostredníctvom aktivít svojich piatich fakúlt. Počas piatich dní Týždňa vedy a techniky 2019 nás čaká 66 podujatí, prostredníctvom ktorých budú pedagógovia, vedeckí pracovníci a študenti našej univerzity zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu,“ uviedla prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť Mária Bauerová.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa aj v tomto roku zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa bude konať od 4. do 10. novembra. Toto podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password