SPU za 70 rokov svojej existencie vypravila vyše 90 tisíc absolventov

Nitrianska „SPU-čka“ nie je len univerzitou, ale aj Stavbou 20. storočia. Deväť objektov areálu patrí od roku 2014 k národným kultúrnym pamiatkam.

foto: NH

Sedemdesiatročnica Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) vyvrcholila na nedávnom slávnostnom zhromaždení s účasťou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana, hostí z vysokých škôl, výskumných inštitúcií, členov akademickej obce, zamestnancov a študentov.

SPU ako jediná slovenská inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelanie so zameraním na agrosektor a rozvoj vidieka vrátane tvorby poľnohospodárskej krajiny vychovala počas svojej existencie vyše 90 tisíc absolventov.

Skutočnosť pripomenula rektorka univerzity Klaudia Halászová. Zároveň priblížila pôsobenie univerzity od jej vzniku v roku 1952 až po súčasnosť. „Ako uviedla, vznik a budovanie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej malo mimoriadny význam pre rozvoj poľnohospodárskych vied na Slovensku a Nitra sa stala centrom vzdelávania poľnohospodárskych odborníkov a základňou pre náš poľnohospodársky vidiek,“ uvádza SPU.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (foto: NH)

Vysoká škola poľnohospodárska sa v roku 1996 transformáciou zmenila na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

V uplynulom období univerzita veľa úsilia venovala implementácii akreditačných štandardov, definovaním novej vízie a poslania univerzity. „SPU má ambíciu sa inštitucionálne akreditovať v šiestich študijných odboroch – poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológia, biotechnológie, strojárstvo a ekonómia a manažment,“ uviedla rektorka, pričom tiež poznamenala, že neexistuje kvalitné vzdelávanie bez špičkovej vedy.

Objekty univerzity vychádzajú z filozofie prevrstvenia mesta a krajiny. S ideou sa v roku 1960 stotožnil aj projektant a architekt SPU Vladimír Dedeček.

„Architektonická obec vyhlásila areál VŠP v roku 2001 za Stavbu 20. storočia a od roku 2014 bolo deväť objektov pôvodného areálu vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. V historickom kontexte si aj dnes uvedomujeme morálnu zodpovednosť za revitalizáciu tohto diela a vo väzbe na postupné budovanie prvkov zelenej infraštruktúry aj zachovanie pôvodného zeleného konceptu univerzity, povedala K. Halászová.

Televízia Nitrička

Forgot Password