Psychické poruchy: Autizmus

Autizmus, rovnako ako mnoho vývinových porúch, nie je vždy popísaný v najlepšom alebo najdôveryhodnejšom svetle.

Autizmus alebo aj Porucha autistického spektra (PAS) je podľa portálu sposa.sk skupina porúch mentálneho vývoja. Autizmus nie je len jedna porucha, ide o celú skupinu porúch, ktoré majú rozdielne symptómy, prejavy a dôsledky. PAS je v prvom rade mentálne postihnutie, ktoré zabraňuje človeku triediť a porozumieť informáciám. Ďalší prejav korešponduje s koreňom slova autizmus – „autós,“ čo je po grécky a voľne preložené znamená – „sám“. Väčšina Autistov trávi svoj život osamote alebo len vo veľmi úzkom kruhu svojich blízkych. To preto, že ich porucha ovplyvňuje komunikáciu s ostatnými, rovnako ako ovplyvňuje vnímanie sveta a ostatných jedincov.

Autisti majú narušený duševný vývoj v oblastiach ako je komunikácia, predstavivosť a sociálna interakcia – vytváranie vzťahov, empatia atď. Podľa webu sposa.sk nám zo štatistík z roku 2012 vyplýva, že autizmus postihuje každého stého Európana.

Čo sa týka Slovenskej republiky – podľa štúdie z roku 2010 nám vychádza cca 54 297 prípadov.

Autizmus (PSA) alebo aj pervazívne vývinové poruchy PVP – duševné abnormality, ktoré presakujú do všetkých oblastí ľudského myslenia, majú niekoľko typov/podtypov. My si uvedieme 4 z nich a to:

Detský autizmus – prejavuje sa do 3 roku života, všímať si môžeme abnormality v sociálnej interakcii, komunikácii a často opakujúce sa správanie.
Atypický autizmus – prejavuje sa po 3 roku života, táto diagnóza sa používa keď pacient nepreukazuje všetky symptómy detského autizmu spektrá. Podľa webu zdravie.sk majú deti takpovediac „autistické rysy“ – sociálne a komunikačné problémy.

Aspergerov syndróm – ľudovo povedané pred-štádium autizmu. Reč aj akognitívny vývoj u Aspergerov na rozdiel od Autistov nezaostáva, no môžeme si všimnúť isté abnormality v sociálnej interakcii. Ľudia s AS majú obyčajne stereotypné a opakujúce sa záujmy, činnosti, no dosahujú normálnu inteligenciu.
Vysokofunkčná autistická populácia (VFA) – podľa webu zdravie.sk je medzi zmienenou diagnózou a ľudí s Aspergerom vo verbálnej a neverbálnej schopnosti. Napríklad VFA ťažšie chápu pragmatiku a sémantiku a sú viac izolovaní od okolia.

Ľudia s autizmom potrebujú podľa tvrdenia portálu andreas.sk špeciálny typ vzdelávania a starostlivosti. Autisti nie sú zlí, svetu jednoducho nerozumejú tak ako bežný, zdravý človek, preto im individuálne prístupy vo vzdelávaní pomôžu pochopiť a prispôsobiť sa svojmu okoliu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password