Nitru čaká voľba hlavného kontrolóra

V marci čaká Nitru voľba hlavného kontrolóra mesta. Darinu Keselyovú by mal v kresle vystriedať nový kandidát.

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom decembrovom zasadnutí vyhlásilo 26. marec 2020 za deň konania voľby Hlavného kontrolóra mesta Nitry. To sa uskutoční v zasadačke mestského úradu.

Nový hlavný kontrolór bude pracovať na hlavný 100 percentný pracovný úväzok, jeho plat je určený § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať určité predpoklady, medzi nimi napríklad ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie a musí mať prax vo verejnej správe alebo v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti. Medzi dôležité osobnostné predpoklady budúceho hlavného kontrolóra patrí komunikatívnosť, organizačné aj riadiace schopnosti a morálna bezúhonnosť.

Mesto Nitra má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý má okrem hlavného kontrolóra štyroch referentov kontrolórov.

Útvar riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Útvar má zabezpečovať odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Jeho kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, ale aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť aj iné osoby nakladajúce s mestským majetkom. Útvar hlavného kontrolóra môže tiež kontrolovať osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné i nenávratné finančné výpomoci.

Zdroj: Pixabay.com

Medzi najdôležitejšie úlohy hlavného kontrolóra patrí:

  • raz za šesť mesiacov predkladanie mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti,
  • vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu,
  • predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladať mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • spolupracovať so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov EÚ,
  • vybavovať a kontrolovať vybavenie sťažností a petícií v podmienkach mesta,
  • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.

Uchádzači, ktorí sa v tejto špecifikácii našli a radi by v najbližšom období funkciu hlavného kontrolóra vykonávali, musia svoje prihlášky doručiť na MsÚ. „Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Nitry svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra, t. j. do 12. marca 2020 do 14 hodiny,“ informuje mesto Nitra. Obálku je nutné označiť heslom: „Voľba Hlavného kontrolóra mesta Nitra – Neotvárarť.“

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password