Na Šindolke plánuje investor postaviť bytový komplex

Bytový komplex Rezidencia Šindolka by mal vyrásť v mestskej časti Zobor na uliciach Drážovská a Topolčianska.

Bytové domy sú navrhnuté v stavebnom bloku pri miestnych komunikáciách s vnútorným dvorom. Návrh rieši aj vjazdy do podzemných a nadzemných parkovacích podlaží.

Komplex by mal mať päť alebo šesť nadzemných podlaží a jedno ústupné obytné podlažie.

„V bytovom komplexe bude celkovo 344 bytov, so zabezpečením parkovacích priestorov, v súlade s normou stanovenou kapacitou,“ píše sa v stavebnom zámere. Termín zahájenia prípravných prác by mal nastať až v roku 2022. Stavebný zámer predpokladá ukončenie výstavby v roku 2028. Štúdia pre investorský zámer bola vykonaná v roku 2015. „Cieľom štúdie bolo overenie priestorových možností a územných podmienok pre realizáciu zástavby bytových domov na vymedzenom pozemku a overenie urbanistického kontextu v danom prostredí podľa podmienok územného plánu mesta Nitra,“ informuje investor v stavebnom zámere. Aktuálne prebieha zisťovacie konanie.

V objekte by malo po jeho dokončení bývať približne 899 ľudí, naplánovaných je 422 parkovacích miest.

Voľná plocha navrhovaná na zastavanie nadväzuje na už existujúcu zástavbu na Zobore. Vymedzený stavebný pozemok je v mierne svažitom teréne so sklonom k južnej strane. Aktuálne sa na ňom nenachádza žiadny porast. Parkovacie garáže budú vzhľadom na sklon terénu riešené formou do terénu zapustených parkovacích podlaží.

Plocha riešeného územia vymedzeného pre zástavbu predstavuje 19 925 m2. Zastavaná plocha bytovými objektmi by mala byť 8 063 m2. Celkové náklady na výstavbu sú predpokladané do výšky 30 miliónov eur.

V obytnej zóne bude 155 dvojizbových bytov, 167 trojizbových bytov a 22 bytov so štyrmi izbami.

Zámer vychádza z podnikateľskej aktivity zabezpečiť v meste Nitra podmienky pre rozvoj bývania na vymedzenej ploche v súlade s rozvojovou koncepciou mesta. „Zámeru predchádzalo posúdenie využiteľnosti plochy  s overením podmienok pre napojenie stavby na verejnú technickú infraštruktúru resp. stanovením prípadných obmedzujúcich podmienok,“ dopĺňa investor.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password