Koncom septembra sa v Nitre začne celomestská deratizácia

Výkon deratizácie podlieha kontrole Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Povinnosť deratizovať sa týka fyzických aj právnických osôb vo vlastných i prenajatých priestoroch. Každoročná celomestská deratizácia v Nitre začne 27. septembra a potrvá do 26. novembra.

Fyzické osoby majú deratizácia zabezpečiť v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, na skládkach komunálneho a rastlinného odpadu, v okolí žúmp a kanalizačných vpustí.

„Právnické osoby a živnostníci sú povinní zabezpečiť výkon pomocou  deratizačných firiem,“ informuje nitrianska radnica.

V prípade vyžiadania mesta sú pravnické osoby aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie povinné nahlásiť meno firmy, ktorá deratizáciu vykonala. Malo by preto ísť o odborne spôsobilé firmy, ktoré sú oprávnené vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov.

„Osoby a firmy oprávnené na výkon deratizácie sú musia do ukončenia termínu celomestskej deratizácie zaslať zoznam osôb, pre ktoré deratizáciu vykonali na Mestsky úrad v Nitre – obor komunálnych činnosti a životného prostredia,“ dodáva mestský úrad. Tiež sú povinné riadiť sa pokynmi a harmonogramom mesta Nitry a v prípade zvolania sa zúčastňovať rokovaní o koordinácii deratizácie.

foto ilustračná: unsplash.com

Televízia Nitrička

Forgot Password