Kauza Strabag pokračuje: Ku kompetenciám primátora sa vyjadrila krajská prokuratúra

Spor, ktorý sa ťahá od čias, kedy bol primátorom Nitry Jozef Dvonč, súvisí so stavebnými prácami vykonanými počas budovania priemyselného parku. Skomplikoval sa po snahe urovnať ho dohodou.

Dosiahnutá dohoda o mimosúdnom urovnaní sporu medzi mestom Nitra a spoločnosťou Strabag napokon nevstúpila do platnosti.

Zhotoviteľ teda spoločnosť Strabag pôvodne žiadala od mesta sumu takmer 600 tisíc eur za práce navyše, ktoré vykonal ešte v roku 2014 pri výstavbe napojenia strategického parku na rýchlostnú cestu R1. Štátna firma MH Invest, ktorú mesto splnomocnilo však podľa radnice objednala práce navyše bez mandátu a bez poverenia mesta, preto Nitra peniaze nevyplatila. Neskôr vznikla dohoda, podľa ktorej malo mesto zaplatiť Strabagu 265 tisíc eur a následne firma stiahne žalobu, mestskí poslanci však na júnovom zasadnutí zastupiteľstva neodsúhlasili vyčlenenie potrebných financií.

Viacerí argumentovali tým, že na rozhodnutie nemali dostatok informácií. Materiál, o ktorom mali hlasovať, preto odsunuli na dopracovanie.

Ak si MH Invest zadal vypracovanie svojej projektovej dokumentácie, z ktorej následne vyplynuli práce navyše, konal vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť. Nebol oprávnený podpisovať za mesto zmluvu,“ zdôraznil pre TASR Igor Kršiak, bývalý prednosta mestského úradu. To, že pochybila štátna firma MH Invest potvrdil aj advokát mesta, no dodal, že chyba urobila aj Nitra, pretože sa nebránila včas.

„Počas leta bol Okresnej prokuratúre Nitra doručený podnet na prešetrenie, či bol primátor oprávnený bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom predmetnú dohodu so STRABAGom uzatvoriť. Za podnetom stojí Igor Kršiak a jeden z poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, Ján Greššo,“ uvádza nitriansky mestský úrad. Krajská prokuratúra v Nitre reagovala na podpísanie dohody o urovnaní dlhu primátorom Marekom Hattasom z dôvodu, že predmetom dohody bol záväzok mesta zaplatiť spoločnosti Strabag dohodnutú sumu, pričom primátor o podpísaní dohody neoboznámil mestské zastupiteľstvo, nepredložil dohodu na schválenie a podpísal ju bez súhlasu zastupiteľstva. „Nepredloženie dohody na schválenie mestskému zastupiteľstvu bolo prokurátorkou vyhodnotené ako nezákonný postup primátora mesta. Prokuratúra reagovala prokurátorským opatrením z dôvodu, aby v budúcnosti primátor mesta vykonával svoje právomoci rešpektujúc právomoci mestského zastupiteľstva,“ dodáva Jaroslav Maček, hovorca krajskej prokuratúry.

Podľa radnice ide zo strany prokuratúry o kontroverzný krok.

Tá podala voči primátorovi takzvané upozrnenie. Právny názor, že primátor v prípade dohody nemal konať bez predchádzajúceho schválenia zo strany zastupiteľstva, zastáva napriek tomu, že nenadobudla platnosť. „Upozornenie prokuratúry považuje mesto za nedôvodné a ostro sa voči nemu ohradzuje. V prvom rade, mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami,“ uviedla radnica. Toto tvrdenie ale prokuratúra považuje za účelové: „Mesto ako verejnoprávna korporácia hospodári vždy s verejnými zdrojmi a jeho príjmy aj výdavky musia byť predvídateľné a kontrolovateľné. Je však v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. ako aj so zákonom č. 369/1990 Zb. tvrdenie, že mestské zastupiteľstvo je oprávnené schváliť len rozpočet mesta a následne už nemá kompetenciu schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami„.

Na druhej strane mestský úrad mieni, že samotné nakladanie s peňažnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia prináleží mestskému zastupiteľstvu iba v prípade, ak si to vymieni v zásadách hospodárenia s majetkom mesta ako vlastnú kompetenciu. Zásady hospodárenia mesta Nitra takúto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu nepriznávajú, a preto patrí primátorovi. „Navyše, prokuratúra prekročila medze svojich kompetencií, pretože postup pri uzatvorení dohody nie je vôbec oprávnená skúmať. Z týchto dôvodov mesto žiada, aby prokuratúra pozornenie bezodkladne zrušila,“ dodáva magistrát. Vyjadrenie ku kauze Straba zo strany Igora Kršiaka radnica považuje za pochybné tromfy a farizejstvo.

foto ilustračná (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password