Zomrel profesor Peter Liba

V piatok 25. septembra 2020 vo veku 89 rokov odišiel prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a významný slovenský literárny vedec, historik a kritik Peter Liba.

Narodil 27. júna 1931 v obci Klenov v okrese Prešov. Maturoval na Gymnáziu v Gelnici (1952). Po maturite študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal pracovníkom bibliografického odboru Matice slovenskej v Martine, kde najskôr zastával funkciu vedúceho oddelenia teórie bibliografie, potom vedúceho bibliografického oddelenia a od roku 1968 funkciu riaditeľa Bibliografického ústavu. Z Matice slovenskej po zákaze publikovania v roku 1973 odišiel na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde sa stal vedeckým pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. Bol vedúcim Katedry slovenskej literatúry PF v Nitre (1975 – 1976 a 1988 – 1991).

V roku 1991 ho zvolili za dekana Pedagogickej fakulty, v roku 1993 za rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej  a v roku 1996 sa stal prvým rektorom univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Tento post zastával do roku 1999. Po odchode z postu rektora sa stal vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú sám inicioval a zakladal. Bol predsedom a členom rôznych odborných a vedeckých komisi

Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu bolo udelené množstvo uznaní a vyznamenaní – Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestné uznanie Literárneho fondu, Pamätná medaila Univerzity Konštantína Filozofa a iné. Bol nositeľom pápežského Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého. Roku 2006 bol ocenený  Cenou Fra Angelica v oblasti  slovesného umenia.

Celoživotná vedecká, pedagogická a kultúrna práca Petra Libu pramenila z jeho živého záujmu o literatúru. Hlboké nadšenie pre vedeckú prácu ho viedlo cestou výskumu, ktorý realizoval už počas svojho účinkovania v Matici slovenskej. Tu rozvíjal teóriu bibliografie a participoval na zostavovaní rôznych slovníkov a bibliografií. Paralelne skúmal dejiny populárnej literatúry 18. a 19. storočia a vo veľkej miere sa zaujímal o ľudovú tvorbu na Slovensku.

Po príchode na Pedagogickú fakultu UKF v Nitre mal príležitosť zaoberať sa otázkami literárnej komunikácie, semiotiky a folkloristiky. Svoje práce publikoval aj v nemčine, ruštine, poľštine a srbčine. Autorsky sa podieľal  na tvorbe významných publikačných výstupov Kabinetu literárnej komunikácie.

Po roku 1989 sa k jeho  celoživotnému záujmu o literatúru pridružil aj záujem o filozoficko-sociologické, estetické, etické a kulturologické otázky.

Profesora Petra Libu si jeho študenti a spolupracovníci budú pamätať ako horlivého pedagóga a neúnavného vedca, ktorý vždy oduševnene sprostredkovával svoje vedomosti študentom. Udivoval svojimi rozsiahlymi poznatkami a bystrými postrehmi na akúkoľvek diskutovanú tému. Bol uznávanou vedeckou a pedagogickou autoritou v celoslovenskom meradle.  

Profesor Peter Liba zomrel vo veku 89 rokov v Nitre, posledná rozlúčka s ním bude v utorok 29. 9. v Kostole Krista Kráľa v Meleku. 

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password