Zmeníme naše mesto?

Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí mestskej rady sa prejednával aj bod č. 5 – Návrh na schválenie projektov úspešných v rámci grantového programu Mením moje mesto 2020 a návrh systému ich financovania.

Po vášnivej debate, ktorú otvorila téma reorganizácie mestského úradu sa na rad dostal aj bod č. 5. „Po zapracovaní rôznych pripomienok boli upravené niektoré veci a zúžené oblasti. Tento rok bol projekt vypísaný v troch oblastiach – verejné priestory, ochrana životného prostredia a podpora komunitného života v meste. Na tento rok bola vyčlenená suma v rozpočte 40 tisíc € a maximálna suma na jeden projekt bola 4000 €,“ hovorí viceprimátor Špoták.

Hlasovať za uvedené projekty mohli občania na stránke, ktorú vytvorilo mesto – Hlas občanov sk. Túto možnosť využilo 5 830 ľudí. Pre prebiehajúcu pandémiu sa vedenie mesta stretlo s organizátormi projektov. Keďže niektoré podujatia sú školského alebo kultúrneho typu, ich budúcnosť bola nejasná. Nakoniec sa za prítomnosti finančné oddelenie a právne oddelenie mesto dohodlo na alternatíve zorganizovať 8 projektov ešte v priebehu tohto roka a 2 projekty odložiť na rok 2021. Navrhované bolo preto aj upravenie výšky rozpočtovej položky na 32-tisíc €, pričom sa budúci rok odovzdá 7 405 €, ktoré potrebujú organizátori odložených projektov.

Presunutie organizácie podujatí na budúci rok sa však nepozdávalo poslancovi Dovičovičoci: „Podľa projektu Mením moje mesto my nemôžme uzatvárať teraz zmluvy na rok 2021. Tie dotácie sú na tento rok, uzatvárať zmluvy na budúci rok nie je podľa môjho názoru možné. Poprosil by som reakciu na moje pripomienky.“ Na nedostatky predloženého materiálu poukázal aj poslanec Štefek: „Ja nie som pripravený za takto predložené uznesenie hlasovať. Tento materiál nemá jadro, má len úvodovú správu. Bolo by vhodné vrátiť ho na dopracovanie.“ Podľa slov hlavnej kontrolórky však mesto prijalo všetky opatrenia, ktoré umožnia podpísať zmluvy v tomto roku: „Keďže zastupiteľstvo súhlasí s tým, že tie finančné prostriedky sa z tohto ročného rozpočtu presunú do rozpočtu 2021 na tie dva projekty.“

Pred hlasovaním sa ujal slova aj primátor mesta Nitry Marek Hattas: „Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto projektu. Hlavne ľudom, ktorí sa prihlásili s konkrétnymi projektami a, samozrejme, aj ľuďom, ktorí hlasovali. Veľmi si to ceníme. Pre mesto je dôležité zapájať občanov do procesu participatívneho rozhodovania.“

Uznesenie bolo nakoniec prijaté.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password