Žiadatelia o predčasný dôchodok nesmú byť zamestnaní

Poistenec, ktorý chce požiadať o predčasný starobný dôchodok, nesmie byť zamestnaný.

Predčasný starobný dôchodok má slúžiť na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú inú možnosť riešenia svojej ekonomickej situácie. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje na nemožnosť spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok, ak žiadateľ nemá ukončené zamestnanie.

V minulosti sa poberateľmi predčasného dôchodku stávali ľudia, ktorí na to neboli odkázaní.

Od januára 2011 tak platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla zákaz súbehu práce a poberania predčasného starobného dôchodku. Od tohto dátumu každý poistenec, ktorý sa rozhodne o predčasnú dávku požiadať, musí mať ukončené zamestnanie. „Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku naň pracuje ako zamestnanec, dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba,“ spresňuje Sociálna poisťovňa.

Poistenec môže požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Musí však spĺňať potrebné náležitosti, a to ukončenú zárobkovú činnosť a podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne však musí byť splnená aj požiadavka minimálnej výšky dôchodkovej dávky – suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla 2020 to predstavuje čiastku 257,80 eur mesačne. „Ak suma predčasného starobného dôchodku vyjde nižšia, predčasný starobný dôchodok Sociálna poisťovňa neprizná,“ uzatvára inštitúcia.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password