Za odpady zaplatíme viac

O zvýšení poplatkov rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Od januára za odpad zaplatíme viac.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre rokovalo o poplatkoch za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Dôvodom bol nepomer medzi výnosmi z poplatkov a výdavkami na nakladanie s odpadmi. „Nakoľko príjmy z miestneho poplatku za komunálne odpady nepokrývajú skutočné výdavky na nakladanie s odpadmi, tak mesto Nitra každoročne túto činnosť dotuje z iných rozpočtových príjmov,“ uvádza sa v materiáli na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Zmena dodatku k pôvodnému VZN má zabezpečiť zvýšenie ročných príjmov z poplatkov za odpady približne o 1 217 100 €.

Poplatok na osobu za kalendárny deň sa zvýši z pôvodných 0, 0685 € na 0, 081973 € (30 € ročne). Zvýšenie ročne prinesie príjem od domácností cca 375 000 €. U subjektov, pre ktorých je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov, sa sadzba zvýši z 0, 012 € na 0, 02 € za 1 liter komunálnych odpadov. Firmy a inštitúcie teda zvýšia príjmy cca o 960 000 €. Za 1 kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín zostáva poplatok nezmenený, na úrovni 0, 05 €.

Podľa mestského poslanca Miloša Dovičoviča sa roky s výškou poplatku nič nerobilo, dokonca išiel opačným smerom. „Toto je ďalšia nemilá povinnosť, ktorú si musíme splniť, pretože zastupiteľstvo v minulých obdobiach nelogicky dvakrát znížilo poplatok a aj tento poplatok, ktorý je navrhovaný, je, by som povedal aj pod minimom, na ktoré by bolo potrebné ísť,“ vyjadril sa Dovičovič.

Niektorí dôchodcovia zaplatia menej. „Správca dane mesto Nitra stanovuje 50 % zníženie poplatku pre fyzické osoby, ktoré k 1. 1. aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 72 rokov,“ uvádza materiál z rokovania.

Stanovená hranica veku vyvolala diskusiu. Poslankyňa Marta Rácová chápe dôvody, ktoré vedú mestá a obce k zvýšeniu poplatkov za odpad. Vidieť to podľa nej aj na postoji občanov k problematike, či na pohodlnosti a nepochopení procesov a nutností separovania, chýba jej však vo veci hlbší sociálny aspekt. „Bolo mi povedané, že zákon neumožňuje urobiť úľavu, čiastočnú alebo nejakú, pre viacdetné rodiny alebo pre ľudí v núdzi, že to zákon neumožňuje, že zo zákona môžeme znížiť poplatok len seniorom,“ povedala poslankyňa mestského zastupiteľstvo Rácová, ktorú zaujímalo, prečo bola urobená táto selekcia. Vedúci odboru miestnych daní a poplatkov MsÚ Vladimír Petrík vysvetlil, že poplatok je možné upraviť aj pri iných osobách, nielen pri senioroch. Otázkou ale zostáva, aký by bol výsledok úpravy sadzieb, ak by sa poplatok znížil takým širokým skupinám obyvateľov. „Len pri kategórii nad 72 rokov je to skoro 8-tisíc ľudí. Ja si myslím, že v zákone je inštitút, ktorým dokáže pán primátor posúdiť v rámci zmiernenia tvrdosti zákona, kedy tým naozaj sociálne odkázaným je možné poplatok znížiť alebo odpustiť,“ vysvetlil Petrík. Na základe tejto výnimky sa ponížia príjmy z odpadov približne o 118-tisíc eur.

Poslanci pri rozhodovaní neobišli ani tému separovania odpadov. „Treba si povedať jasne, že separujeme kvôli ekológii a nie kvôli ekonomickej výhodnosti,“ ozrejmil poslanec Ján Greššo.

O zmenách poplatkov rokovala aj Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Mestská rada v Nitre. Obe odporučili mestskému zastupiteľstvu uzniesť sa na vydaní dodatku podľa predloženého návrhu.

Uznesenie bolo napokon prijaté. Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020.

Pre porovnane: v roku 2019 bola výška ročného poplatku za komunálne odpady v Nitre na úrovni 25, 00 €. Nižšie poplatky majú spomedzi krajských miest iba Prešov (20, 04 €) a Žilina (21, 17 €). Najviac platia za odpad domácnosti v Bratislave, a to 39, 97 €.

Foto ilustračné (zdroj: unsplash.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password