Za minulý rok ušetril NSK takmer 15 miliónov eur

Rok 2018 bol pre Nitriansky samosprávny kraj úspešný, podarilo sa ušetriť bezmála 15 miliónov eur.


Hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v roku 2018 skončilo s prebytkom v presnej výške 14 932 000 eur. Vplyv na takýto výsledok hospodárenia mali okrem iného aj zvýšené daňové príjmy, ktoré v podmienkach VÚC predstavujú podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Tie boli oproti rozpočtu preplnené o 3,5 milióna eur a predstavujú tak rozhodujúci príjem Nitrianskeho kraja. Výsledok hospodárenia za predchádzajúci rok bol v plnej výške prevedený do rezervného fondu NSK. Peniaze z rezervného fondu sa používajú na financovanie investícií podľa potreby, zásadne iba po schválení Zastupiteľstvom NSK.

Okrem toho sa nerealizovali viaceré projektové výzvy na cesty a projekty na stredné školy. Tieto nepoužité finančné prostriedky tak boli presunuté do rozpočtu pre rok 2019.

„Zastupiteľstvo NSK schválilo hospodárenie kraja za rok 2018 bez výhrad, bolo skontrolované hlavným kontrolórom NSK a overené nezávislým audítorom. To kraj oprávňuje konštatovať, že rok 2018 bol finančné zvládnutý,“ vyjadrila sa nám Oľga Prekopová, hovorkyňa NSK.

Nitriansky kraj sa snaží financovať a rozvíjať najmä oblasti kultúry, vzdelávania, športu, cestovného ruchu a zdravotníctva.

„NSK pokračuje v snahe stabilizovať zamestnancov v oblasti sociálnych služieb formou zvyšovania priemernej mzdy  a motivačných odmien v nízkopríjmových skupinách zamestnancov. V oblasti investícií financoval NSK nové stavby, rekonštrukcie, modernizácie a stavebné úpravy v celkovom  objeme približne 11,5 miliónov eur a v počte 58 stavebných investícií. Kraj modernizuje novými zariadeniami kuchyne na stredných školách a celé prevádzky v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby sumou presahujúcou 1,1 miliónov eur,“ dodala Prekopová.

Daniel Mičík

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password