Pôsobenie seniorskej rady aj v Nitre

Na minulotýždňovom zastupiteľstve mestskí poslanci schválili vznik poradného orgánu, ktorý bude riešiť otázky ich životných podmienok.

Podľa článku 3, predloženého na rokovaní mestského zastupiteľstva, bude rada seniorov „orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy seniorov, navrhuje opatrenia sociálnej politiky realizovanej mestom, kultúrne a voľnočasové aktivity seniorov s cieľom aktívneho trávenia voľného času.“

Taktiež Rada bude navrhovať, koordinovať a kontrolovať opatrenia zamerané na elimináciu negatívnych dôsledkov procesu starnutia populácie na ekonomiku mesta a trhu práce. 

Bude mať maximálne 17 členov a jedného voleného predsedu, ktorý bude menovaný primátorom mesta spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre.

Podmienkou bude členstvo v Komisii pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia.

„Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 ods. 5, ako kandidáta na členstvo v Rade. Organizácia seniorov k nominácii svojho člena do Rady prikladá: štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciou organizácie seniorov, ktorá preukazuje existenciu organizácie, ktorú člen zastupuje, predmet činnosti organizácie a územný rozsah pôsobnosti organizácie a ďalšie skutočnosti uvedené v ods. 1 tohto článku,“ píše sa v čl. 5, týkajúceho sa voľby členov rady seniorov.

Prijatým uznesením sa Nitra pridáva do zoznamu miest disponujúcich typom takéhoto poradného orgánu. Predkladateľom návrhu bol prednosta MsÚ v Nitre, Ján Odzgan.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password