Vyrastie pri Chrenovskom moste ďalšia prevádzka?

Zeleň alebo ďalší podnik? To je otázka…

Mestská zeleň – priestor, ktorý má v modernom meste nenahraditeľné zastúpenie. V horúcej asfaltovej džungli pôsobí strom ako oáza. Starostlivosť o tieto zelené ostrovčeky zabezpečuje mesto. Okrem iného má samospráva v kompetencii realizáciu nových plôch zelene, ale aj schvaľovanie nových projektov dotýkajúcich sa zelene a voľných priestranstiev. Nemalo by zabúdať ani na poskytovanie informácií pre občanov o vlastníkoch pôdy a jej užívaní.

Skromná zeleň pri rieke v okolí Chrenovského mosta by sa mala preriediť. Na jednom z jej brehov môže vzniknúť zrkadlový odraz už existujúcej prevádzky.

Za projektom stojí manželka nitrianskeho mestského poslanca a člena VMČ. 5 Dávida Moravčíka, ktorý v komunálnych voľbách kandidoval ako člen občianskeho združenia Tím Hattas. Na odbor majetku prišla žiadosť od Natálie Moravčíkovej už v polovici februára. Žiada v nej prenájom parcely registra „C“ KN č. 1339/5 v katastrálnom území Chrenová. Účelom má byť zriadenie letnej záhrady s posedením.

„Pri posudzovaní žiadosti sme povinní postupovať podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,“ informuje referentka pre majetkoprávne usporiadanie Mária Uhrinová.  Odbor majetku pritom vybavuje len žiadosť o prenájom pozemku. Navrhované využitie už spadá pod kompetencie útvaru hlavného architekta, kde sa predmetná žiadosť práve nachádza. Prerokovať by ju mali aj výbor príslušnej mestskej časti a komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť. „Po získaní stanovísk predložíme primátorovi mesta Nitra návrh na zámer prenájmu. V prípade schválenia tohto zámeru pripravíme materiál na nakladanie s majetkom mesta Nitra pre rokovanie Mestskej rady v Nitre a Mestského zastupiteľstva v Nitre,“ dopĺňa Uhrinová.

Podľa nášho zdroja by mala na parcele č. 1339/5 vzniknúť verná kópia Bearded Brother, ktorí svoj podnik už roky prevádzkujú pri rieke na opačnej strane cesty. V blízkom okolí sa okrem bradatých bratov nachádza minimálne jedna ďalšia prevádzka s podobným konceptom. Je preto otázne, či terasa Natálie Moravčíkovej je v záujme obyvateľov a nedôjde len k zbytočnému stavebnému zahusťovaniu v predmetnej lokalite.

Dávid Moravčík je známy aj z kauzy prestavby objektu bývalej odovzdávacej stanice tepla na Párovciach. Investor vtedy nerešpektoval odporúčania VMČ. 2 komunikovať s občanmi a projekt upraviť v súlade so záujmom verejnosti. Jeho splnomocneným zástupcom bola spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., v ktorej podľa obchodného registra figuruje ako spoločník práve nitriansky poslanec.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password