Vo Veľkých Bedzanoch sa plánuje vybudovať outdoorový environmentálny priestor

Na jeho financovanie chce samospráva využiť dotáciu z Environmentálneho fondu pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, informovala radnica.

Podmienkou získania dotácie je zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa na úrovni minimálne 5 percent celkových oprávnených nákladov.

Pri výške predpokladaných nákladov 209.968 eur na projekt tvorí dofinancovanie projektu z vlastných rozpočtových zdrojov 10.498 eur. Výška požadovanej podpory formou dotácie predstavuje sumu 199.470 eur.

Pôvodné existujúce prvky detského ihriska i betónová plošina v areáli budúceho environmentálneho priestoru budú odstránené.

Na pozemku mesto osadí dva exteriérové pavilóny s prestrešením. Pavilóny nebudú vybavené žiadnymi technológiami, nepožadujú ani napojenie na inžinierske siete. Súčasťou projektu je inštalácia nových informačných tabúľ, sadové úpravy i osadenie drobného parkového mobiliáru. Celá oblasť bude revitalizovaná bez výrubu zelene.

Od realizácie projektu mesto očakáva celkovú revitalizáciu a oživenie priestoru, jeho využitie na environmentálnu výchovu hravou formou pre všetkých bez ohľadu veku. Cieľom projektu nie je suplovať environmentálnu výchovu v školách, ale vytvoriť nový koncept chápania problematiky životného prostredia a minimalizovania jej negatívnych dosahov na obyvateľstvo v širšom kontexte, uviedla radnica.

Zároveň pribudnú v už existujúcom interiérovom Envirocentre exteriérové náučné prvky a vytvorí sa tak komplexná ponuka vzdelávania hravou formou pre všetky vekové kategórie.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password