VEĽKÝ PREHĽAD: PN aj OČR počas pandémie a v závislosti od plošného testovania

Podmienky nároku na pandemickú OČR a PN sa postupne menili. Prinášame prehľad najnovších pravidiel.

Pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 si vyžiadala a neustále vyžaduje prijímanie protipandemických opatrení, ktoré majú pomôcť zastaviť šírenie koronavírusu v našej krajine. Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne testovaným človekom na COVID-19 tak musia zostať v povinnej izolácii, rodičia žiakov, ktorých trieda či celá škola zostala zatvorená, sa nedobrovoľne ocitnú s dieťaťom doma. Aj pre takéto prípady boli s cieľom aspoň sčasti eliminovať ekonomické výpadky príjmu rodín zavedené tzv. pandemické nemocenské (pandemická PN) a pandemické ošetrovné (pandemická OČR) dávky.

Pandemická OČR

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) majú nemocensky poistení rodičia aj náhradní rodičia a osvojitelia, ktorí počas aktuálnej krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov, respektíve mladšiemu ako 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Konkrétne ide o prípady, keď bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu zatvorené.

Pandemická OČR a testovanie: Účasť alebo neúčasť na celoplošnom testovaní nemá vplyv na nárok poistenca na pandemické ošetrovné. Nárok na pandemickú OČR vznikne, ak bola v tejto krízovej situácii, uzavretá trieda či škola rozhodnutím príslušného orgánu, rodič je nemocensky poistený a spĺňa aj ďalšie podmienky získania nároku.

Pandemickú OČR rodič nedostane, ak dieťa zostane doma len pre obavy z koronavírusu.

Poberanie dávky však zostane zachované v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených), ktorí zabezpečujú starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle). Tí majú nárok na dávku aj v prípade, že sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavy o jeho zdravie.

Pandemické ošetrovné môže nemocensky poistený rodič poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na pandemickú OČR (zatvorenie školy, ochorenie dieťaťa…). Výška pandemického ošetrovného je 55 percent denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 percent čistej mzdy.

Žiadosť o pandemické OČR sa počas celej krízovej situácie podáva iba raz.

To znamená, že ak si rodič uplatnil nárok na pandemické ošetrovné už v prvej vlne pandémie, v druhej vlne novú žiadosť nepodáva, ale na konci každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť dávku, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené čestné vyhlásenie.

Pandemická PN

V porovnaní s bežným nemocenským, ktoré sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancovi až od 11. dňa, keďže prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa, sa pandemická PN vypláca od prvého dňa. Ak teda zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény, nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu, ale mailom alebo telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. Ten na predpísanom tlačive potvrdí PN a zašle ho do Sociálnej poisťovne, ktorá bude poistencovi od prvého dňa vyplácať dávku vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 percent čistej mzdy.

Poistenec, ktorý sa dobrovoľne nezúčastní na celoplošnom testovaní, nemá nárok na pandemickú PN.

Priznanie a vyplácanie tejto dávky je podmienené dočasnou neschopnosťou pracovať z dôvodu karantény alebo nariadenej izolácie. „Z dôvodu dobrovoľnej neúčasti na plošnom testovaní však poistencovi nebude nariadená karanténa ani izolácia, ale bude mu obmedzená sloboda pohybu. Z tohto dôvodu mu, jeho ošetrujúci nemôže vystaviť pandemickú PN.“ pripomína ministerstvo práce.

Pri dobrovoľnej neúčasti na celoplošnom testovaní s následným zákazom vychádzania sa však zamestnanec môže so svojím zamestnávateľom dohodnúť na vykonávaní práce z domu, tzv. homeoffice, na ospravedlnenej neprítomnosti v práci (postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov), na čerpaní dovolenky, čerpaní náhradného voľna, resp. na pracovnom voľne s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.

Ak sa nemocensky poistená osoba zúčastní plošného testovania a bude mať pozitívny výsledok, príslušný orgán jej nariadi karanténu a vznikne jej nárok na pandemickú PN.

Pre jej získanie však musí poistenec telefonicky alebo mailom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a požiadať ho o vystavenie Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu nariadenej krantény, ktoré posiela do Sociálnej poisťovne. Občan je povinný o PN a nariadenej karanténe informovať svojho zamestnávateľa, nerobí to za neho lekár ani Sociálna poisťovňa.

Nastať môže aj situácia, kedy bude osoba v čase celoplošného testovania dočasne PN. V takomto prípade je nutné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, v ktorého kompetencii je určenie liečebného režimu. Ten vzhľadom na charakter ochorenia posúdi, či absolvovanie testovania je alebo nie je v súlade so stanoveným liečebným režimom.

Návod, ako požiadať o pandemickú PN a OČR ponúka Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Foto: ilustračné/unsplash.com/pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password