V Nitre čoskoro začína jesenné upratovanie. Komunálne služby pripomínajú inštrukcie pre obyvateľov

Harmonogram pre veľké jesenné upratovanie v Nitre je pripravený. Upratovať sa začne na sídlisku Klokočina. Veľkoobjemové kontajnery postupne prejdú mestskými lokalitami a v novembri skončia v Krškanoch.

foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Nitrianske komunálne služby pripomínajú štandardné inštrukcie pre obyvateľov.

Veľkoobjemový kontajner bude dovezený na stanovište vždy o 12.00 hod. a odvezený o 20.00 hod. a počas dňa bude veľkoobjemový kontajner niekoľkokrát odvezený podľa potreby. Podrobný rozpis umiestňovania kontajnerov v jednotlivých mestských častiach je zverejnený na webstránke NKS.

„Ak občan včas nevloží odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná,“ informujú NKS.

Do veľkoobjemových kontajnerov patrí najmä veľkorozmerný komunálny odpad. V prípade, že sa odpad dá rozobrať, treba ho do kontajnerov ukladať rozobratý.

„Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov neukladali bioodpad (konáre, drevo, lístie atď.) a elektrozariadenia (televízory, chladničky a pod. – budú odvezené od kontajnera),“ upozorňujú NKS.

Väčšie množstvo komunálneho odpadu môžu obyvatelia odovzdať bezplatne na zberných dvoroch v meste. Týka sa to občanov s trvalým bydliskom v Nitre po predložení občianskeho preukazu alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné.

„Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy odovzdať na zberných dvoroch za  poplatok  0,05 € za  1 kg. Väčšie množstvo konárov, orezov zo stromov a kríkov, lístie atď. je možné odovzdať v kompostárni,“ dodáva NKS.

zdroj: mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password