V centre Nitry sa premnožili nutrie

Pohybujú sa na brehu rieky Nitra, kde ich napriek zákazu ľudia prikrmujú.

Riaditeľ Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Radimír Siklienka upozorňuje, že tento invázny druh zvierat môže narušiť stabilitu vodných tokov.

V najbližších týždňoch plánujú ochranári vykonať odchyt nutrií do špeciálnych klietok.

Nitrianska radnica rieši problém s nutriami už niekoľko mesiacov. Ľudí vyzvala, aby nutrie na brehu rieky neprikrmovali, avšak bezvýsledne. Od Slovenského vodohospodárskeho podniku v júli požadovala, aby ako správca pozemku vykonal opatrenia. Ten skonštatoval, že podnik nie je oprávnený vykonať elimináciu hlodavca a obrátil sa so žiadosťou o súčinnosť na Štátnu ochranu prírody (ŠOP).

Podľa ochranárov je aktuálne v Nitrianskom kraji približne 3000 nutrií.

ŠOP SR ich výskyt mapuje a informuje miestne poľovnícke organizácie. Tie sú podľa zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov povinné nutriu loviť a zamedzovať jej ďalšiemu rozširovaniu. V intraviláne Nitry ich však poľovníci strieľať nemôžu, pretože sa usadili v obývanej časti mesta. Obsadili breh rieky, kde vyhrabávajú nory.

Nutria riečna pochádza z Južnej Ameriky. Do Európy bola dovezená ako chovný druh na kožušinu a chutné mäso začiatkom 20. storočia. Z chovov však nutrie často unikli do voľnej prírody. Na Slovensku patria nutrie medzi invázne nepôvodné druhy živočíchov, vzbudzujúce obavy Európskej únie.

Predstavujú ohrozenie biodiverzity a spôsobujú straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka.

Nutria sa živí predovšetkým rastlinnou potravou v okolí vodných plôch, ktoré obýva. Väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu, rozhrabať brehy a vyhrabávať do brehov nory, čím prispieva k brehovej erózii a k zúženiu toku, uviedla vedúca oddelenia zoológie ŠOP SR Ivana Havranová. Úbytok brehovej vegetácie spôsobuje častejšie vybreženie a zaplavenie poľnohospodárskej pôdy, infraštruktúry a môže sa negatívne prejaviť aj na hniezdení niektorých druhov vtákov.

Predstavujú ohrozenie biodiverzity a spôsobujú straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka.

Televízia Nitrička

Forgot Password