Úrazový príplatok pre COVID-19: Kto a za akých podmienok má naň nárok?

Za koronavírus peniaze navyše – aj to je od 21. novembra možné.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra majú zamestnanci nárok na tzv. úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID-19. Uplatniť si ho môžu tí, ktorí boli počas krízovej situácie uznaní za dočasne práceneschopných (PN) z dôvodu ochorenia na koronavírus.

Zamestnávateľ musí potvrdiť, že ochorenie vzniklo pri práci.

Má to však háčik, kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh musí byť preukázateľný. Potvrdenie, že sa zamestnanec skutočne nakazil v práci, je výlučne v kompetencii zamestnávateľa. Nárok na úrazový príplatok majú pritom aj osoby, ktoré vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, tzv. dobrovoľníci. Vyplýva to z prijatej novely zákona o sociálnom poistení.

Právna úprava sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú diagnostikované len podozrenia na ochorenie COVID-19 (diagnóza U07.2).

Úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu do karantény, ale len v prípade, že sa v najbližších dňoch ochorenie klinicky potvrdí. Nárok bude následne trvať až do ukončenia pandemickej PN. „Priznanie nároku na úrazový príplatok za obdobie práceneschopnosti spred účinnosti zmeny zákona, t. j. pred 21. novembrom 2020 zákon neumožňuje,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

Denná výška príplatku predstavuje 25 percent hrubého denného príjmu zamestnanca.

Napríklad človek, ktorého mesačný príjem predstavuje 1 000 eur, bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským teda dostane približne 80 percent svojho hrubého príjmu.

Ako si uplatniť nárok na úrazový príplatok?

  1. Na uplatnenie nároku je potrebné, aby zamestnanec vyplnil tlačivo Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19 a zaslal ho (elektronicky alebo poštou po skončení pandemickej PN) do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
  2. Následne musí zamestnávateľ alebo právnická osoba, pre ktorú poškodený vykonával činnosť, zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené Oznámenie poistnej udalosti COVID-19. Pozor! „Bez tohto tlačiva nemôže byť nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný,“ pripomína poisťovňa.

Všetky tlačivá, kontakty aj podrobné postupy nájdu poistenci na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Foto: ilustračné/pixaba.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password