Úrad práce žiada ľudí, aby návštevu u nich zvážili

Na Slovensku máme zatiaľ sedem potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Jednotlivé inštitúcie zavádzajú krízový režim.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je ďalším v poradí, ktorý prijíma opatrenia s cieľom predísť šírenia koronavírusu. Žiada svojich klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali e-mali, telefonický kontakt a poštové služby. „Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu,“ informoval v utorok ÚPSVR.

Všetky termíny na úradoch práce sa dočasne odkladajú. Ďalší termín klientom určia písomne.

Ak máte záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete žiadosť poslať e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru. Za porušenie povinnosti sa aktuálne nepovažujú ani nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne či nepredloženie PN a OČR. Úrad zároveň ruší všetky povinné výberové konania, plánované stretnutia so zamestnávateľmi, burzy práce a informačno-poradenské služby. Rovnako sú počas krízového režimu prerušené aj kontroly dodržiavania liečebného režimu.

Podobné obmedzenia platia aj v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu. Úrad po novom akceptuje aj žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom a e-mailom. „Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu,“ dopĺňa úrad.

Preukaz a parkovací preukaz úrad na žiadosť klienta vydá. Sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky, len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti. Podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti bude považovaná za splnenú, aj keď sa počas krízového režimu nebude vykonávať.

Pokyny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny platné počas trvania krízového režimu si môžete v úplnom znení prečítať tu.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password