Univerzitný projekt chce zvýšiť záujem študentov o kariéru v oblasti umelej inteligencie

Len malá časť študentov si vie predstaviť kariéru pri zavádzaní umelej inteligencie do zdravotníctva, tvorbe modelov schopných predpovedať vývoj v oblasti klímy alebo navrhovaní dizajnu chemických zlúčenín.

Napraviť to má medzinárodný projekt FITPED-AI (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence – Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie), na ktorom participuje nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa spoločne s ďalšími univerzitami a firmami zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Litvy.

Cieľom projektu je demystifikovať umelú inteligenciu a zvýšiť záujem (nielen) informatikov o kariéru v nej.

„Umelá inteligencia bude v nasledujúcich rokoch predstavovať jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktorá vytvára množstvo pracovných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou,“ vysvetľuje hlavný koordinátor projektu Ján Skalka z UKF.

Foto: archív riešiteľov projektu

Na tento trend musí reagovať spoločnosť v každej krajine, vrátane vzdelávacích inštitúcií. „Na zvýšenie počtu záujemcov o kariéru v oblasti umelej inteligencie je potrebné prehodnotiť formu a obsah vzdelávania, pričom realizácia projektu poskytuje príležitosť získať na medzinárodnej úrovni skúsenosti, spätnú väzbu a informácie o tom, čo u študentov zaberá a čo nie,“ dopĺňa Martin Drlík, prodekan Fakulty prírodných vied a informatiky (FPVaI) UKF.

Pochopiť princípy umelej inteligencie si vyžaduje matematické, technické, kreatívne a možno trocha i futuristické myslenie.

Počas troch rokov budú partneri rozvíjať unikátny vzdelávací systém, ktorý navrhli a vyvinuli v predchádzajúcich troch rokoch. Séria kurzov umelej inteligencie bude poskytovať univerzitným študentom i verejnosti študijný obsah postavený na aktívnom riešení úloh, vypracúvaní projektov, vzájomnej spolupráci a zdokonaľovaní kritického, logického a analytického myslenia.

Televízia Nitrička

Forgot Password