Univerzita tretieho veku

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) Nitra ponúka vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku.

ilustračné foto

Učenie je celoživotný proces, nie je prioritne stanovený iba pre vybrané vekové kategórie. Preto je vzdelávanie určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, či prehĺbiť oblasť poznania i praktických zručností. Podmienkou prijatia je dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 50 rokov a maturitná skúška.

Slovenská poľnohospodárska univerzita

SPU ponúka pre akademický rok 2019/2020 jedenásť vzdelávacích programov, z čoho dva sú novinkou. Vzdelávacie programy sú rozdelené podľa dĺžky štúdia na jednoročné, dvojročné a trojročné.

1 -ročné štúdium

Pre 1 -ročné štúdium nájdete rôzne zaujímavé programy ako Ovocinárstvo, Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov, Praktické záhradníctvo, Viazanie a aranžovanie kvetín a Liečivé a aromatické rastliny. Výučba sa koná každý druhý týždeň s dĺžkou trvania tri hodiny. 

2 -ročné štúdium

Programy dvojročného štúdia sú Anglický jazyk stredne pokročilý stupeň a Informatika pre seniorov. 

3 -ročné štúdium

Z 3-ročných programov si možno vybrať tieto: Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny, Potraviny a spotrebiteľ, Účtovníctvo, Záhradníctvo.

Univerzita Konštantína Filozofa

UKF ponúka taktiež tri dĺžky štúdia rovnako ako SPU. V akademickom roku 2019/2020 dáva možnosť desiatich vzdelávacích programov.

Jednoročné programy

Ako rozumieť súčasnej kultúre, Náboženstvo včera a dnes. Takto znie ponuka jednoročných vzdelávacích programov. Rok je rozdelený na dva semestre a rozsah vzdelávania v rámci jedného akademického roka je 14 stretnutí po tri 60 minútové hodiny. 

Dvojročné programy

Z dvojročných vzdelávacích programov sú k dispozícii dve oblasti, Stredoeurópska kinematografia a Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte.

Trojročné programy

Trojročné vzdelávacie programy majú širšie spektrum okruhov. Konkrétne, Celostný prístup k človeku, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie, Ľudové remeslá a Psychológia pre tretí vek. Dĺžka programu sa člení na úvod do štúdia a  päť semestrov. Semester sa skladá zo 14 stretnutí po dve 60 – minútové hodiny. 

Prihlášky

Možnosť prihlásenia na akademický rok 2019/2020 pre obe univerzity je do 31. augusta 2019. Prihlášky je potrebné poslať na adresu uvedenú na stránke konkrétnej univerzity.

Televízia Nitrička

Forgot Password