UKF získala akreditáciu na nové odbory

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získala akreditáciu na otvorenie nových študijných programov.

Odbor učiteľstvo a pedagogické vedy sa v novom akademickom roku rozrastie o dva študijné programy Výtvarná edukáciaŠpeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo.

Študenti sa v programe Výtvarná edukácia budú môcť vzdelávať na bakalárskom aj magisterskom stupni.

Ten vychádza z edukačnej povahy učiteľsky orientovaných programov. Zatiaľ čo bakalárske štúdium je zameraná na prípravu učiteľov základných umeleckých škôl, pomocných učiteľov výtvarnej výchovy, respektíve asistentov učiteľa pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, magisterský stupeň sa orientuje už na prípravu kvalifikovaných učiteľov výtvarnej výchovy, animátorov voľného času, pracovníkov verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, ale i samostatných tvorivých pracovníkov v oblasti klasických i digitálnych foriem vizuálnej kultúry.

Program Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – poradenstvo otvára UKF už aj v magisterskom stupni štúdia.

Absolventi bakalárskeho stupňa tak budú môcť od nového akademického roka pokračovať v štúdiu v Nitre. Program je zameraný na profesijný a vedeckú prípravu školských a poradenských špeciálnych pedagógov s užšou špecializáciou na vývinové poruchy učenia, ktoré predstavujú najrôznejšiu vývinovú poruchu ohrozujúcu súčasne deti a mládež.

Program sa podľa UKF v súčasnosti teší veľkému záujmu „Minulý rok ukončili bakalársky stupeň tohto program prvé študentky. Dúfame, že nový magisterský stupeň bude minimálne tak úspešný ako bakalársky,“ doplnili zástupcovia Pedagogickej fakulty UKF Lívia Fenyvesiová, Adriana Récka a Erik Žovinec.

Záujemcovia o štúdium týchto odborov môžu svoje prihlášky univerzite posielať do konca apríla. Jednou z podmienok prijatia je aj úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať začiatkom júna.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password