UKF prechádza od pondelka aj na dištančnú výučbu

Tento spôsob výučby nahradí doterajšiu prezenčnú formu.

Od pondelka 12. októbra sa bude výučba na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. Rozhodol o tom rektor UKF Libor Vozár. „O spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu a v závislosti od epidemiologickej situácie. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby vrátane praxí v zmluvných zariadeniach,“ uviedol Vozár.

Opatrenie bude platiť do doby trvania núdzového stavu v SR, teda do 15. novembra.

Podľa nariadenia rektora sa zastavuje prevádzka telocviční, fit štúdia a prislúchajúcich šatní. Mimo prevádzky zostáva aj bazén. Študentské domovy sú naďalej v prevádzke, ubytovacie zmluvy zostávajú v platnosti. O zotrvaní v študentskom domove počas prerušenia prezenčnej formy rozhoduje študent na báze dobrovoľnosti. „V prípade, ak sa rozhodne študent zostať v študentskom domove, dôrazne sa mu odporúča obmedziť cestovanie do miesta trvalého bydliska, prípadne na iné miesta, na nevyhnutnú mieru,“ uvádza sa v nariadení rektora.

Zakázané je aj organizovanie hromadných podujatí na UKF.

Univerzitná knižnica bude poskytovať služby v existujúcom režime, o prípadnej zmene rozhodne riaditeľka knižnice. Univerzitná jedáleň bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov a študentov v existujúcom režime za dodržania predpísaných hygienických a epidemiologických opatrení.

Televízia Nitrička

Forgot Password