UKF: Medzinárodný projekt FITPED má uľahčiť výučbu programovania

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v septembri ukončila medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education) a získal podporu 250.000 eur z programu Erasmus+.

Cieľom projektu bolo pripraviť vzdelávacie materiály na zvládnutie programovania v najrozšírenejších programovacích jazykoch a overiť funkčnosť nového prístupu. Inovatívny prístup spočíval v spôsobe vzdelávania študentov a jeho snahou bolo skombinovať vzdelávanie s praktickými aktivitami. Informoval o tom hlavný koordinátor Martin Drlík z Fakulty prírodných vied UKF.

Medzinárodný projekt bol realizovaný v rokoch 2018 až 2021.

Počas troch rokov partneri vyvíjali a testovali unikátny systém PRISCILLA, ktorý podporoval výučbu úvodných kurzov programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov, mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní. Na projekte spolupracovali univerzity a firmy zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Holandska a zo Španielska. Boli vytvorené kurzy pre osem programovacích jazykov, ktoré sú preložené do piatich európskych jazykov a v rámci pilotnej prevádzky s nimi pracovali študenti na piatich univerzitách.

„Úvodné kurzy poskytujú študentom znalosti a zručnosti, ktoré budú ďalej rozvíjať pri realizácii rozsiahlejších projektov pri štúdiu dátovej analýzy, informačných systémov, webových a mobilných technológií a pri práci v tímoch,“ uviedol Drlík.

Súčasťou projektu boli aktivity zamerané na rozvoj programátorských zručností už u stredoškolákov.

Hlavným cieľom partnerov projektu je poskytnúť študentom univerzít čo najviac možností, pomocou ktorých môžu zvládnuť základy programovania. „Programovanie je jedným z predmetov, ktorých nezvládnutie je dôvodom predčasného ukončenia univerzitného štúdia,“ skonštatoval Drlík.

Televízia Nitrička

Forgot Password