UKF ako prvá veľká verejná univerzita získala inštitucionálnu akreditáciu od SAAVŠ

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je tak oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v 19 študijných odboroch.

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo SR (SAAVŠ) dňa 8. februára 2024 rozhodla, že Vnútorný systém zabezpečovania kvality UKF v Nitre a jeho implementácia je v súlade so štandardmi SAAVŠ.

Pracovná skupina SAAVŠ vo svojej správe, ktorá bola UKF doručená v januári 2024, konštatovala, že pri hodnotení implementácie Vnútorného systému zabezpečovania kvality UKF neidentifikovala nedostatky, ktoré by implikovali uloženie opravných opatrení. Dvadsaťpäťčlenná pracovná skupina SAAVŠ pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., navštívila UKF v Nitre v dňoch 22. – 28. júna 2023 a posudzovala na mieste súlad Vnútorného systému kvality UKF so štandardmi SAAVŠ.

Pracovná skupina hodnotila okrem Vnútorného systému aj súlad študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ.

Pracovná skupina SAAVŠ navrhla univerzite niekoľko odporúčaní pre ďalšie zlepšenie nastavenia a implementácie Vnútorného systému zabezpečovania kvality UKF a zároveň ocenila kvalitu sebahodnotenia a spoluprácu s praxou, ktorú počas návštevy oceňovali tak študenti, ako aj zamestnávatelia.

Hodnotenie akreditačnej agentúry je pre univerzitu a jej štrukturálne súčasti zároveň výzvou pre prijímanie ďalších rozhodnutí smerujúcich k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania.

Aktuálne má UKF akreditovaných 240 študijných programov v 19 študijných odboroch: 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských študijných programov, z toho 169 v dennej
forme a 71 v externej forme štúdia.

Medzi slovenskými univerzitami tak UKF predstavuje druhú najrozmanitejšiu univerzitu z hľadiska ponuky štúdia.

V akademickom roku 2023/2024 na UKF v Nitre študuje 7 010 študentov, z tohto 743 zahraničných študentov denného štúdia.

Zdroj foto: Lubo Balko – Elfo.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password