Týždeň vedy a techniky na UKF sa presunie do online priestoru a exteriéru

Podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Hlavnou myšlienkou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zatraktívniť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o študovanie vedeckých a technických odborov, informovať verejnosť o nových poznatkoch a tiež podpora vedy a techniky.Veda a technika sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť celosvetové problémy,“ doplnila univerzita na svojej stránke.

UKF sa aj tento rok zapojí do Týždňa vedy a techniky, ktorý prebehne v dňoch od 8. novembra do 14. novembra 2021. 

Aktuálny, 18. ročník, je však opäť poznamenaný epidemiologickou situáciou na Slovensku a z uvedeného dôvodu sa vedecké podujatia budú konať prevažne virtuálne alebo budú presunuté do exteriéru.

„Zamestnanci a študenti UKF v Nitre v tomto roku pripravili 32 vedeckých podujatí. Záujemcovia z radov odbornej a laickej verejnosti sa môžu aj virtuálnym spôsobom zúčastniť na zaujímavých odborných prednáškach, seminároch, besedách, workshopoch, súťažiach a výstavách, majú možnosť nahliadnuť do laboratórií,“ informovala UKF.

Významnou cieľovou skupinou pre podujatie sú najmä mladí ľudia, študenti, ktorí sú potenciálnymi uchádzačmi o štúdium a vedeckú prácu na UKF.

Televízia Nitrička

Forgot Password