Tribečské múzeum v Topoľčanoch predstavuje špecifiká Tribeču a Považského Inovca

Osobitosti a špecifiká pohorí Tribeč a Považský Inovec, ale aj časti prírody Nitrianskej pahorkatiny prezentuje výstava Prírodné vzácnosti okresu Topoľčany.

Sprístupnená je v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch, kde si ju môžu návštevníci pozrieť do 29. novembra tohto roka, informovala zoologička múzea Lenka Krošláková.

Výstava prostredníctvom bannerov predstavuje jednotlivé kategórie maloplošných chránených území zahŕňajúce národnú prírodnú rezerváciu, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály, chránené stromy a taktiež veľkoplošné chránené územie – Chránenú krajinnú oblasť Ponitrie.

Výstava podáva aj informácie o územiach zaradených do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, akými sú chránené vtáčie územie Tribeč a viaceré územia európskeho významu.

Neživú prírodu, flóru a faunu jednotlivých lokalít prezentuje nielen bohatý textový a fotografický materiál, ale najmä množstvo zbierkových predmetov zo zoologického a geologického fondu.

Geologickú stavbu pohorí Tribeč a Považský Inovec dokumentujú vzorky hornín, lisované herbárové položky prezentujú druhové zastúpenie rastlinstva. Dermoplastické preparáty obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov doplnené voľne sušenými rastlinami a prírodným materiálom približujú rozmanitosť fauny regiónu.

Súčasťou výstavy je aj najnovší prírastok zoologickej zbierky – dermoplastický preparát samice jeleňa lesného, ktorý múzeum zakúpilo vďaka realizácii projektu podporeného Fondom na podporu umenia.

Zdroj foto: tribecskemuzeum.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password