Súd rozhodol o osude FC Nitra

FC Nitra je v konkurze, správkyňa nebude pokračovať v prevádzke podniku.

Správkyňa konkurznej podstaty vo svojej záverečnej správe o majetnosti dlžníka konštatovala, že konkurz mal byť zo strany samotného FC Nitra, a. s., podaný už
pred 10 rokmi.

Okresný súd Nitra rozhodol.

Vo svojom uznesení z 10. júla 2023 súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka FC Nitra, a. s.

Súd ustanovil správkyňu konkurznej podstaty, Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, súd tiež začína hlavné insolvenčné konanie a vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Po preštudovaní uložených účtovných závierok v Registri účtovných závierok je nepochybné, že dlžník (FC Nitra) bol predĺžený počas posledných 10 rokov jeho existencie, z toho vyplýva, že hodnota jeho majetku bola neustále nižšia ako hodnota jeho záväzkov, čo zakladalo povinným osobám podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 17. júla 2023, od júla 2023 sa preto konkurz považuje za vyhlásený a vykonateľný, konštatuje
správkyňa konkurznej podstaty vo svojom liste pre Nitriansku investičnú, ktorá je vlastníkom futbalového štadióna na Jesenského ulici. Zároveň uviedla, že nebude pokračovať v žiadnej z činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu FC Nitra.

Vyhlásením konkurzu zanikla aj nájomná zmluva pre FC Nitra o prenájme futbalového štadióna a vedľajších hracích plôch.

Platnú nájomnú zmluvu na štadión tak k dnešnému dňu majú kluby ČFK Nitra, AC Nitra a TJ Slovan Chrenová, konštatoval konateľ Nitrianskej investičnej.

Rodičia mládežníckych hráčov, ktorí sú aj po vyhlásení konkurzu hráčmi klubu, môžu:

a) do piatka 21. júla 2023 zrealizovať prestupy bez obmedzenia, a to bez súhlasu FC Nitra, avšak vznikne nárok FC Nitra na odstupné za amatéra
b) od soboty 22. júla 2023 požiadať o prestup, s ktorým musí FC Nitra súhlasiť, pričom vznikne taktiež nárok na odstupné.

Uviedol to Slovenský futbalový zväz vo svojom stanovisku k danej situácii.

Zdroj foto: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password