SPU má nových docentov

Na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si z rúk rektorky Klaudie Halászovej prevzali dekréty štyria noví docenti.

„Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU v Nitre, bol 12. decembra udelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. januára 2020 Petrovi Bokorovi, Jánovi Čimovi, Dagmar Hillovej a Miroslavovi Šlosárovi,“ informuje SPU v Nitre.

Peter Bokor z Katedry ochrany rastlín FAPZ bol vymenovaný v odbore ochrana rastlín. Jeho habilitačnú prácu na tému Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim obhájil pred Vedeckou radou Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre 22. októbra 2019.

(zľava): doc. Miroslav Šlosár, doc. Ján Čimo, doc. Dagmar Hillová (všetci traja z FZKI) a doc. Peter Bokor (FAPZ).
zdroj: uniag.sk

Ďalej bol titul docent udelený Jánovi Čimovi z Katedry biometeorológie a hydrológie FZKI, vymenovanému v odbore  krajinárstvo. Habilitačnú prácu na tému Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska obhájil pred Vedeckou radou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 3. októbra 2019.

Tento titul tiež získala Dagmar Hillová z Katedry biotechniky zelene FZKI, vymenovaná v odbore krajinná a záhradná architektúra. Habilitačnú prácu na tému Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb obhájila pred Vedeckou radou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 29. októbra 2019.

zdroj: uniag.sk

Miroslavovi Šlosárovi z Katedry zeleninárstva FZKI, vymenovanému v odbore záhradníctvo, bol titul docent udelený taktiež. Habilitačnú prácu na tému Vplyv nastielania pôdy, odrody, skladovania a tepelnej úpravy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre povojníka batátového (Ipomoea batatas L.) obhájil pred Vedeckou radou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 29. októbra 2019.

Televízia Nitrička

Forgot Password