Sociálna poisťovňa pripomína: Zriaďovatelia, najneskôr dnes zašlite zoznamy detí a klientov!

Sociálna poisťovňa na účely posúdenia nároku rodičov na dávku ošetrovné žiada predškolské zariadenia aj zariadenia sociálnych služieb aby najneskôr 1. apríla zaslali do poisťovne zoznamy detí a klientov.

„Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa),“ pripomína poisťovňa na svojej stránke. Rovnaká povinnosť platí aj pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré uzavreli prevádzku denných stacionárov. Sociálnej poisťovni musia najneskôr v stredu 1. apríla zaslať zoznam klientov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka.

Na tento účel Sociálna poisťovňa zriadila mailovú adresu KORONAzariadenia@socpist.sk

Tieto záznamy musia predškolské zariadenia aj zariadenia sociálnych služieb poslať poisťovni na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň. Poisťovňa si prostredníctvom nich overí, či dieťa, na ktoré rodič žiada OČR, naozaj za normálnych okolností navštevuje predškolské zariadenie, respektíve či bolo zapísane v tomto zariadení počas krízovej situácii, a teda či rodič spĺňa podmienku na priznanie dávky ošetrovné. „Iné zdroje v tomto smere Sociálna poisťovňa nemá,“ upozorňuje inštitúcia.

V prípade, že SP takýto záznam nedostane, dávky rodičom nebudú vyplatené. Ak zariadenie zoznam zašle oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

Zariadenia sú povinné takéto zoznamy zaslať len raz. „V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú predškolské zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch,“dopĺňa poisťovňa.  

Sociálna poisťovňa prosí takéto zoznamy z dôvodu rýchlejšieho a technicky jednoduchšie spracovania zasielať elektronicky na príslušnú e-mailovú adresu. Názov súboru má byť v tvare: skratka okresu_skratka druhu zaraidenia_mesto_ulica_názov zariadenia (napr. NR_PZ_Nitra_Párovská_MŠ Párovská). Vzorový zoznam detí aj klientov môžete nájsť na stránke SP.

Povinnosťou rodičov žiadajúcich o dávku ošetrovné je zaslať poisťovni do konca mesiaca čestné vyhlásenie.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password