SKSaPA: Praktická sestra nie je sestra. Prestaňme klamať pacientov, študentov a ich rodičov

Predkladatelia návrhu zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa opakovane snažia presvedčiť poslancov, že zmena názvu zdravotníckeho
asistenta na praktickú sestru – asistent zvýši záujem o toto povolanie.

„Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s odborníkmi v ošetrovateľstve vyzývajú poslancov NR SR aby na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zamietli hlasovať za Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ píše sa v otvorenom liste poslancom.

V otvorenom liste sa uvádzajú dôvody, pre ktoré je nevyhnutné právny návrh odmietnuť.

Otvoreným listom Komora apeluje na poslancov NR SR. Takmer 38 000 sestier a pôrodných asistentiek s nádejou prijali záväzok v Programovom vyhlásení vlády 2020, kde deklaruje zámer premenovania praktickej sestry z roku 2018 späť na zdravotníckeho asistenta.

Zmena názvu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent zvýši záujem o povolanie.

Podľa Komory sestier je nové označenie pre pacientov a aj pre ošetrovateľský tím mätúce. Prezidentka Iveta Lazorová zastáva názor, že už z názvu povolania by malo byť jasné, kto má aké kompetencie. Žiadne iné zdravotnícke povolanie by nemalo niesť v označení výraz sestra, pokiaľ nie sú splnené kvalifikačné kritériá, čo je v tomto prípade ukončené vysokoškolské štúdium. „Je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov (praktických sestier) totožné, alebo takmer totožné,“ píše sa v liste.

Televízia Nitrička

Forgot Password