Rodičia školopovinných detí od stredy strácajú nárok na pandemické ošetrovné

Keďže od júla povinná školská dochádzka končí, pandemické OČR pre rodičov školopovinných detí zaniká. Dávka však pokračuje pre deti predškolského veku.

Pandemické ošetrovné pre rodičov školákov k 30. júnu končí. Deje sa tak preto, že školy sú bežne počas prázdnin uzavreté podľa školského zákona, nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Rozhodnutie o ukončení vyplácania dávky nebude Sociálna poisťovňa z dôvodu zákonného zaniknutia vydávať.

Cez prázdniny môžu rodičia školopovinných detí pandemické OČR poberať len v prípade, ak dieťa skutočne ochorie.

Potrebu celodenného a osobného ošetrovania však musí na príslušnom tlačive potvrdiť pediater, možnosť čerpať pandemické OČR sa tak vzťahuje len na dni, na ktoré má rodič toto potvrdenie. Túto skutočnosť budú rodičia preukazovať prostredníctvom čestného vyhlásenia vždy na konci mesiaca bez potreby podávať novú žiadosť o ponademické OČR. „V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej,“ konkretizuje inštitúcia.

Pandemické OČR však môžu v letných mesiacoch poberať rodičia detí predškolského veku.

V tomto prípade je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú škôlky a jasle uzatvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa. „Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Na konci každého mesiaca však musí rodič predložiť príslušnej pobočke SP iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú žiadosť o OČR podáva zákonný zástupca len vtedy, ak pandemické ošetrovné doteraz nepoberal.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password