Rektor UKF udelil ocenenia za mimoriadne výsledky

Cenu pravidelne udeľuje rektor pri slávnostných udalostiach. Tento ročník je však kvôli pandémii iný.

Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti predstavuje spôsob, ako vyzdvihnúť osobnosti univerzity a vyjadriť uznanie a poďakovanie za ich výnimočnú vedeckú, umeleckú a pedagogickú prácu. „Mimoriadne ma teší intenzívna vedecká práca pretavená do publikačných výstupov najmä mladých zamestnancov a doktorandov, ktorí sú zárukou úspešného napredovania univerzity do budúcna,“ povedal rektor UKF Libor Vozár a pripomenul, že v tomto roku udelil na návrh dekanov fakúlt cenu za najlepšie monografické diela, vysokoškolské učebnice, umelecký výstup, projektovú činnosť a výnimočné ocenenie za reprezentatívnu publikáciu vydanú v rámci osláv 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF.

Ocenené sú desiatky zamestnancov i doktorandov.

V rámci Ceny rektora za publikácie v medzinárodných indexovaných databázach získalo cenu 254 zamestnancov a 33 doktorandov, ktorí publikovali 259 vedeckých prác v časopisoch a 143 prác v zborníkoch za obdobie október 2019 – september 2020. „Podmienkou pre toto ocenenie bola evidencia publikácie v indexovaných databázach ISI WOK a Scopus, ako aj v knižničnom informačnom systéme UKF (KIS), uvedenie oficiálnej afiliácie univerzity v príspevku a ID autora v adresári UKF,“ pripomínajú Mária Bauerová, prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF a Martina Chmelová z oddelenia pre vedeckovýskumnú činnosť.

Ceny rektora za monografické dielo, pedagogický výstup, umelecký výstup, projektovú činnosť a mimoriadne ocenenie získalo za minulý rok 32 zamestnancov – autorov 11 výstupov a štyroch zodpovedných riešiteľov úspešne ukončených projektov.

Ocenení zamestnanci získajú za svoju činnosť priznané mimoriadne odmeny. Doktorandi budú ohodnotení formou motivačných štipendií.

V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 sa tohtoročné ocenenie rektora uskutočnil dištančne. Kompletný zoznam zamestnancov, ktorí tento rok cenu získali, je zverejnení na stránke univerzity.

Foto: UKF v Nitre

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password