Psychické poruchy: Disociálna porucha osobnosti

Asociálne a antisociálne správanie, nerešpektovanie pravidiel, zákona a mnoho iného, postihuje častejšie mužov ako ženy.

Človek, ktorý hľadí len na vlastné záujmy, má problémy nadviazať vzťahy a zaradiť sa do spoločnosti – toto všetko postihuje ľudí s DPO alebo aj s diagnózou sociopatia.

Typickými a najčastejšími prejavmi môžu byť okrem vyššie spomínaných aj kradnutie, nehovorenie pravdy, ohýbanie pravdy vo svoj vlastný prospech, nezáujem o emócie, podvádzanie, ničenie a ľahostajnosť voči potrebám druhých. Jedinec síce chápe fungovanie morálky a pravidiel, no jeho emócie nie sú dostatočne hlboké, prežíva emocionálnu plytkosť – tá býva často spojená s vysokou citlivosťou voči svojim vlastným emóciám. Podľa portálu zdravie.sk sa DPO vyskytuje približne u 3 % dospelej, svetovej populácie, no v prípade väzenskej populácie je to až 60 %.

Pixabay

Čo stojí za touto poruchou nie je doteraz úplne jasné. Odborníci sa domnievajú, že svoju rolu môže zohrať dedičnosť a biológia – spomína sa najmä prenatálny vývoj, ale aj ranné poškodenie mozgu. Ďalším faktorom môže byť aj agresívne, dysfunkčné prostredie, v ktorom jedinec vyrastal. Príznaky sa postupne vystupňujú pričom svoj vrchol dosiahnu okolo 30 roku života.

Charakteristické črty a prejavy tejto poruchy bývajú:

  • nezáujem o pocity iných ľudí – vrátane blízkych a rodiny,
  • nezodpovednosť voči vlastným činom a nerešpektovanie pravidiel či záväzkov,
  • neschopnosť nadviazať a udržať si trvalé vzťahy,
  • časté uvoľňovanie agresie a násilia,
  • neschopnosť pocítiť vinu a poučiť sa z trestu,
  • časté zbavovanie sa viny – hádzanie viny na druhých, opakované konflikty so spoločnosťou.

Je však nutné podotknúť, že spomínanú diagnózu má určiť odborník, nie laik.

Pixabay

Liečba tohto ochorenia je symptomatická, čo znamená, že sa zameriava na problémové správanie – zmena osobnosti je málo pravdepodobná. Smutnou realitou býva fakt, že sa ľudia s týmto ochorení poväčšine liečia len z donútenia, nemajú motiváciu na sebe pracovať, spoluprácu predstierajú, aby sa tak vyhli trestu.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password