Projekty zamerané na technické vzdelávanie detí sa môžu uchádzať o grantovú podporu

Výzvu v grantovom programe vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia. Žiadatelia môžu pre svoj nápad získať 1500 eur.

Foto ilustračná: Pexels.com

Uchádzači by mali ponúknuť inovatívne projekty zamerané na formálne alebo neformálne vzdelávanie detí a mládeže v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky. Výzvu na prihlasovanie spustila Nitrianska komunitná nadácia (NKN) v spolupráci s miestnou spoločnosťou.

Úlohou programu je prepojiť teóriu s praxou, skvalitniť vzdelávací proces v danej oblasti a vytvoriť predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce.

„Napr. aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi, a podobne,“ priblížila obsah potenciálnych projektov NKN.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Výzva je otvorená od 30. marca do 4. mája do polnoci.

Určená je pre realizátorov verejno-prospešného projektu v okrese Nitra, teda napr. školy, iné vzdelávacie organizácie, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom aspoň jeden musí dosahovať vek 18 rokov.

„Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí v školách a vzdelávacích zariadeniach v okrese Nitra,“ dodáva NKN.

Úspešné projekty budú realizované v období od 27. mája do 27. októbra 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password