Projekt Mladí nitrianski filantropi priniesol 12 projektov, ktoré by sa mohli zrealizovať na základných a stredných školách

Projekty riešia najmä motiváciu k pohybu, rozšírenie povedomia o ekológii a spoločenské priestory.

foto ilustračná (pixabay.com)

Tohtoročné vzdelávanie v rámci grantového programu majú žiaci a študenti už za sebou. Prednostne je určený pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov. Účastníci sa vďaka nemu majú naučiť ako napísať, vyúčtovať a zrealizovať projekt.

„Všetky projekty sa orientujú na ich školy, ako svoju komunitu vnímajú svoju školu, čo pri tejto cieľovej skupine pokladáme za prirodzené. Účastníci mali vyslovene potrebu meniť veci na svojej škole, preto sme do tohto nezasahovali,“ vysvetľujú školitetľky.

Medzi projektami sa nachádza Revitalizácia átria na ZŠ Benkova (598,53 €). Autori zámeru by tu chceli vytvoriť záhony a pitníky, ktoré si sami graficky navrhnú a vyrobia na technickej výchove. Grant má byť použitý na kúpu materiálu.

Ďalším projektom je Gorazdovo čítanie (600 €) na ZŠ s MŠ svätého Gorazda. Zameriava sa na problém nezáujmu žiakov o čítanie. Nevyužitý spoločenský priestor by chceli pretvoriť na čitateľský kútik.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Zámerom Pomôžeme ti by autorky na ZŠ kniežaťa Pribinu (200 €) chceli poukázať na neriešené problémy, respektíve diagnózy žiakov, ktoré môžu pretrvávať až do dospelosti.

Na ZŠ Cabajská vnímajú problém, že žiaci nemajú skúsenosti s vonkajším prostredím a s každodennými fyzickými prácami. Cieľom je teda cez projekt EKO priestor (600 €) zvýšiť záujem o ekológiu a prácu s kompostom.

Zámerom projektu Rozprávkové skrinky (399,14 €) na ZŠ kniežaťa Pribinu je zakúpenie nových šatňových skriniek pre žiakov prvého stupňa, čo má vyriešiť problém strácania vecí či používanie mobilov počas vyučovania, práve kvôli absencii skriniek.

Na ZŠ Nábrežie mládeže by mohla vzniknúť Oddychová zóna (599,35 €). Aktuálne tu chýba vonkajší oddychový priestor, preto chcú žiakov motivovať a dať im možnosť tráviť viac času vonku.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Cieľom projektu Zábavná telocvičňa pre všetkých (598,98 €) na ZŠ svätého Marka je zmeniť telocvičňu na multišportové centrum, aby sa hodiny telesnej výchovy stali pre žiakov zábavné a motivujúce.

Gymnázium na Golianovej ulici chce riešiť dlhodobo pretrvávajúci problém nedostatočnej informovanosti o akciách, súťažiach, projektoch pre mladých študentov a zároveň nedostatok miesta pre žiakov, ktorí neobedujú v školskej jedálni. Chcú tu vytvoriť informačnú tabuľu a zveľadiť priestor (580,30 €).

Autori projektu Každá kvapka vody sa počíta (600 €) považujú za problém nízke povedomie žiakov školy o hospodárenie s vodou. Úmyslom je zachytiť do zberných nádob aspoň 2000 litrov dažďovej vody. Tá poslúži na zalievanie vegetácie v areáli školy, čím sa znížia náklady na pitnú vodu.

Nedostatočné povedomie o environmentálnych témach vnímajú aj autori projektu Poď sa envivyhrať! (600 €) z Piaristickej spojenej školy svätého J. Kalazanského. Absenciu vedomostí chcú riešiť pomocou spoločenských hier panelového charakteru, vytvorených z recyklovaných kovových konštrukcií stolov a PVC dosiek s digitálnou potlačou.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Projekt DSA na bicykloch (600 €) zo Súkromnej SOŠ polytechnickej rieši rozvoj telesnej kultúry a zvýšenie cyklistickej dopravy v okolí školy. Poukazuje na to, že do školy sa môžu žiaci prepravovať aj inak ako autami a motorkami.

Posledným projektom je Šport zo všetkých kútov sveta (567,88 €) zo ZŠ Škultétyho, ktorý sa tiež zameriava na nedostatok športového vybavenia v telocvični školy a takisto nedostatok pohybu žiakov po pandémii. Motiváciu k pohybu chcú u žiakov volať aj prostredníctvom športového podujatia s hosťom – športovcom. Crant má pokryť kúpu športových potrieb a vybavenia do telocvične.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password