Právna poradňa: Starostlivosť o dieťa

Výchova dieťaťa si vyžaduje zodpovednosť rodičov, prípadne zákonných zástupcov. Tú, ale sprevádzajú aj práva a povinnosti.

Do redakcie sa nám ozvala mladá mamička polročnej dcéry, ktorú má s bývalým priateľom, pričom starostlivosť o dcéru a výživné nemajú určené na papieri. Z tohto dôvodu môžu často medzi rozídenými rodičmi vznikať problémy a konflikty, preto je potrebné situáciu vyriešiť so súdnou pomocou. Hoci ani tá nezaručuje, že vzájomné vzťahy všetkých strán budú pokojnejšie. V prvom rade je dôležité podať návrh na súd, ktorý rozhodne, ako bude starostlivosť o dieťa či deti najbližšie roky vyzerať a tiež určí výšku výživného.

Súd pri rozhodovaní prihliada na záujem maloletého dieťaťa.

Potvrdzuje to ak aj vyjadrenie advokátskej kancelárie AKMV: „Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa, a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa“ .

Súd sleduje najmä to, aby úprava výkonu rodičovských práv bola pre dieťa prospešná, a aby rozhodnutím neprišlo k narušeniu vzťahu dieťaťa k jednému z rodičov. Sú však aj prípady, kedy je vzťah s jedným z rodičov narušený ešte pred rozhodnutím súdu. Nezriedka k chladnými vzťahom dochádza z dôvodu nezáujmu rodiča, jeho zaneprázdnenosti alebo nízkeho veku dieťaťa, ktoré si situáciu ešte neuvedomuje a vyžaduje si stálu starostlivosť.

Sledujú sa city, potreby a istota rodinného prostredia, v ktorom bude dieťa vyrastať.

„Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností, alebo pri schvaľovaní dohody rodičov, rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom,“ vysvetľuje advokát.

Veľká vzdialenosť bydlísk rodičov môže byť prekážkou pri zabezpečovaní stabilného prostredia dieťaťa. Časté presuny by zrejme mali nepriaznivé dôsledky na jeho vývoj a výchovu. Preto sú bydliská a samotné domácnosti rodičov jednou z viacerých posudzovaných okolností. Podstatnou podmienkou pri určovaní starostlivosti je aj záujem zo strany rodičov o dieťa.

Na druhej strane rodič má voči dieťaťu tiež určité pravidelné vyživovacie povinnosti, ktorým sa budeme venovať nabudúce.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password