Právna poradňa: Darovanie

V právnej poradni sa tento raz bližšie pozrieme na darovanie nehnuteľného majetku a vymáhanie jeho vrátenia. Svoje otázky nám môžete zasielať aj vy.

Zdroj: pixabay.com

Blížia sa Vianoce – obdobie, počas ktorého sa navzájom obdarúvame. Darované ponožky či pyžamo možno neulahodia vášmu vkusu, ale s darcom sa zrejme súdiť nebudete. Ľudia si však darujú aj hodnotnejšie hnuteľné či nehnuteľné predmety. Podľa verejného ochrancu práv: „Zákon vyžaduje písomnú formu darovacích zmlúv, ak je darom nehnuteľnosť. Obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností.“

Rodičia sa často ešte počas života rozhodnú, že svoj dom darujú deťom alebo jednému z nich. Neskôr svoje rozhodnutie môžu oľutovať.

Darovacia zmluva môže zaniknúť z osobitných dôvodov súvisiacich so správaním obdarovaného k darcovi. „Takýto spôsob zániku právneho vzťahu darovania predpokladá, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy,“ hovorí Marian Mesároš z Kancelárie verejného ochrancu práv. Slovné spojenie „správanie v rozpore s dobrými mravmi“ ste už zrejme počuli. Podľa Najvyššieho súdu SR sa  dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je v súlade so všeobecne uznávanými vzťahmi medzi ľuďmi a mravnými princípmi spoločenského života. Ak sa teda obdarovaný zle správa k darcovi, darca má právo žiadať vrátenie daru. Ide napríklad o prípady fyzických útokov, hrubých urážok, neposkytnutia pomoci darcovi alebo vyháňanie darcu z darovanej nehnuteľnosti.

Zdroj: pixabay.com

„Domáhanie sa vrátenia daru je jednostranným právnym úkonom darcu k obdarovanému a jeho právnym následkom je zrušenie darovacej zmluvy. Darca sa môže domáhať vrátenia daru v akomkoľvek časovom odstupe od uzavretia zmluvy. Ak neuspeje s nárokom na vrátenie daru u obdarovaného, môže sa obrátiť na príslušný súd, zvyčajne ide o žalobu na vydanie veci,“ dopĺňa Marian Mesároš. Odporúča sa darovaného vyzvať vždy písomne. Ak sa vec posunie na súd, darca môže preukázať, že obdarovaného vyzval a výzva mala všetky potrebné náležitosti. Patria k nim osobné údaje oboch strán, podrobný popis dôvodu žiadosti o vrátenie a výslovné vyjadrenie vôle, aby obdarovaný dar vrátil. Dožadovať sa vrátenia daru môžete do 3 rokov od doby, kedy obdarovaný voči vám porušil dobré mravy. Ak sa takéto správanie opakuje, premlčacia doba 3 rokov začína pri každom takomto konaní samostatne. Súd skúma prípady individuálne. Bude skúmať napríklad aj to, či hrubé správanie nevyprovokoval darca sám.

Právo darcu domáhať sa vrátenia daru zaniká jeho smrťou. Ako dedičia darcu, sa tak už nemôžete domáhať vrátenia nehnuteľnosti.

zdroj: pixabay.com

Darovanie nehnuteľnosti je možné opatriť vecným bremenom doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľností.

„Darovanie je v prvom rade bezodplatný právny úkon. Preto z každej darovacej zmluvy musí byť jasné, že za predmet darovania sa neposkytuje darcovi žiadna protihodnota. Prax však ustálila, že v darovacej zmluve sa dá napríklad v prospech darcu zriadiť vecné bremeno,“ hovorí advokát Milan Ficek. Vďaka tomu budete mať ako darca právo, doužívať predmetnú nehnuteľnosť. Ak by ste takýto úmysel chceli uplatniť formou podmienky k darovacej zmluve, zmluva bude neplatná. „Podmienkou darovacej zmluvy je, že darca prenecháva vec bezodplatne. Ak však obdarovaný má niečo vykonať, nejde o bezplatné prenechanie veci,“ dodáva Ficek.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password