Právna poradňa: Čierne skládky

Vinníkov je ťažké určiť. Odstránenie a finančné náklady sú často na pleciach samospráv.

Foto ilustračné (pixabay.com)

Prechádzka v lese alebo popri rieke? Výborný program na víkend. Pokiaľ v lese namiesto hríbov nenájdete starú elektroniku, plastové vedrá či stavebný odpad. Čierne skládky vznikajúce na okrajoch obcí a miest znepríjemňujú život nielen ich obyvateľom, ale aj zvieratám, rastlinám, stromom a pôde v okolí skládok. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza: „Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť“.

Dôležité je to, akým spôsobom sa ho držiteľ zbavuje.

Pri počte legálnych skládok odpadov, zberných dvorov v mestách a obciach stále pretrváva nepochopiteľný zvyk niektorých občanov, zbavovať sa odpadu na miestach, ktoré na to nie sú určené. Ukryté pred zrakom ľudí tieto skládky rastú a ohrozujú životné prostredie. Môžeme len dúfať, že ich tvorcovia nie sú tí istí, ktorí na sociálnych sieťach hromžia nad nedostatkom zelene vo svojom okolí.

Ilustračné foto (pixabay.com)

Počas leta minulého roka bola naša redakcia upozornená na ilegálnu skládku odpadu v centre mesta. Podľa množstva a typu odpadu sa dá predpokladať, že skládka pri Židovskom cintoríne vznikala niekoľko rokov. Možno sa k nej dostať cez pozemky firiem, ktoré v okolí sídlia. Tie sa rokmi menili.

Pohodené odpady nájdete aj popri rieke. Vrak auta a azbestová krytina patria k tým nebezpečnejším. Po zistení nelegálnych skládok mestám a obciam neraz vznikajú veľké finančné náklady.

Nelegálnu skládku by mal a môže nahlásiť ktokoľvek.

„Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len ,nezákonné umiestnenie odpaduʽ) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza“, uvádza Zákon o odpadoch.

Skládku teda môžete nahlásiť príslušnému Okresnému úradu, ktorý sa v Nitre nachádza na Štefánikovej triede 69. Vec rieši Odbor starostlivosti o životné prostredie. Upovedomiť môžete tiež zodpovedný obecný alebo mestský úrad.

Uviesť by ste mali dátum, kedy ste čiernu skládku objavili, popis miesta, kde sa skládka nachádza (priložiť môžete mapu s vyznačeným miestom alebo nákres lokality) a prípadné fotografie miesta. Ak sa v oblasti nachádzajú bločky, faktúry a iné predmety, ktoré by mohli identifikovať pôvodcu, priložte ich. Spomenúť môžete približnú rozlohu skládky a druh odpadov. Podnet je možné podať aj anonymne.

Nelegálna skládka v Krškanoch

Zákon o odpadoch uvádza: „Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza“. Mesto Nitra si v uvedených prípadoch svoju povinnosť splnilo. Okresnému úradu v Nitre oznámilo umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu. Úrady sa navzájom o veci informujú. Ak je umiestnenie odpadu v blízkosti vodného toku, ten, kto oznámenie prijal musí o skutočnosti informovať aj príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Okresný úrad následne preveruje či rozsah čiernej skládky zodpovedá trestnému činu proti životnému prostrediu.

Foto ilustračné (pixabay.com)

V prípade potvrdenia tejto skutočnosti, vec oznámi polícii. „Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpovednej osoby,“ pokračuje zákon. Ak sa neurčí zodpovedná osoba, úrad zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca danej nehnuteľnosti urobil všetky opatrenia na ochranu nehnuteľnosti alebo či mal z umiestnenia odpadu majetkový a iný prospech.

Osoba, obec, alebo podľa druhu odpadu mesto, či príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva musí zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu v súlade so zákonom na vlastné náklady.

Prevenciou proti čiernym skládkam môžu byť fotopasce, pravidelné kontroly alebo vytváranie oddychových zón v okolí pozemkov, kde majú nezodpovední obyvatelia tendenciu nelegálne odkladať odpady.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password