Povinnosti absolventov závisia od ich ďalších plánov

Absolventov po ukončení štúdia čaká rad byrokratických povinností.

Maturity aj štátnice má väčšina študentov v tomto období za sebou. Úspešným vykonaním záverečných skúšok však ich povinnosti nekončia. Zoznam úloh závisí aj od ďalších plánov čerstvého absolventa. Ak sa rozhodne v štúdiu pokračovať, status nezaopatreného dieťaťa zostane zachovaný a dané obdobie sa bude považovať za sústavnú prípravu občana na povolanie.

Čo je sústavná príprava občana na povolanie?

Takouto prípravou sa myslí štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole a štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Je to tiež obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie však do konca školského roka, v ktorom občan toto štúdium ukončil. Študent strednej školy má teda nárok na školské prázdniny a štatút žiaka stratí až v septembri. Naopak, absolvent vysokoškolského štúdia, ak neplánuje pokračovať na ďalšom stupni, prestáva byť študentom deň po úspešnom vykonaní štátnej záverečnej skúšky.

Foto: Pixabay.com

Po škole na úrad práce

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení strednej alebo vysokej  školy je dobrovoľné a stačí tak urobiť len v prípade, ak absolvent neplánuje pokračovať v štúdiu na ďalšom stupni. V prípade, že si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho do nej zaradí odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to však v danej lehote nestihne, zaradený bude odo dňa podania žiadosti. Na druhej strane, absolventovi strednej školy stačí prísť na úrad práce do 7. septembra, do konca augusta je stále považovaný za nezaopatrené dieťa a rodičovi za toto obdobie patrí prídavok na dieťa.

V prípade, že sa absolvent rozhodne úrad práce vynechať, stáva sa z neho dobrovoľne nezamestnaná osoba a je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Foto: Pixabay.com

Ukončenie štúdia netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

Oba typy absolventov nemajú po ukončení štúdia žiadne oznamovacie ani prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni, a to preto, lebo nie sú povinne sociálne poistení. „Študent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole, ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia,“ informuje poisťovňa.

Výnimkou sú len poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú v zahraničí a ich škola neposkytuje údaje do informačného systému ministerstva školstva.

Ak absolvent zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči SP žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či je zaevidovaný na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie a súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Absolventi však majú možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie. Ak sa čerstvý absolvent zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ. V prípade, že začne študent po škole podnikať, jeho povinnosti budú závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania, tak ako je to u všetkých ostatných živnostníkov a SZČO.

Foto: Pixabay.com

Musí sa absolvent nahlásiť v zdravotnej poisťovni?

  • Nie. Ale len v prípade, ak zostane nezamestnaný a prihlási sa na úrade práce, vtedy totiž naďalej zostáva poistencom štátu. Do zdravotnej poisťovne nemusí nič nahlasovať ani v prípade, ak sa po škole hneď zamestná. Oznamovaciu povinnosť v týchto prípadoch splní externý subjekt. Rovnako nie je potrebné nahlasovať ani plynulý nástup na vysokú školu či pokračovanie na magisterskom/inžinierskom/doktorandskom programe, ak bol zápis na toto štúdium do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie.
  • Áno. Ak sa absolvent stane samoplatiteľom, je potrebné do 8 dní navštíviť zdravotnú poisťovňu a nahlásiť jej to. Rovnaká povinnosť platí pre absolventa aj v prípade, ak začne podnikať, dobrou správou však je, že si ju môže splniť prostredníctvom živnostenského úradu. V prípade, že začne podnikať na základe iného ako živnostenského zákona, musí si oznamovaciu povinnosť splniť v poisťovni sám.
Foto: Pixabay.com

V skratke: Ak absolvent plánuje plynule pokračovať v štúdiu, nevznikajú mu voči žiadnej inštitúcii povinnosti a môže si užívať prázdniny. Ak však v štúdiu nepokračuje alebo pre pokračovanie musí úspešne absolvovať prijímacie skúšky, vo vlastnom záujme by sa mal zaregistrovať na úrade práce. V opačnom prípade hrozí, že si povinné zdravotné poistenie zaplatí z vlastného vrecka.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password