Poisťovňa automaticky predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti

Nárok na predĺžené podporné obdobie majú poistenci, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bola schválená novela Zákonníka práce účinná od 4. apríla tohto roku, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení. Novelou dochádza k predĺženiu podporného obdobia v nezamestnanosti. „Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky – bez podania žiadosti.

Predĺžené podporné obdobie o jeden mesiac bolo možné najskôr od 4. apríla 2020, vláda SR však nariadila, že poistencom, ktorým vznikol nárok na prvé predĺženie, poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie o ďalší mesiac. Poberateľ dávky pritom nemusí o nič žiadať.

Nárok na druhé predĺženie majú tí, ktorým vznikol nárok aj na prvé predĺženie a naďalej sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na prvé predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti napr. od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa mu automaticky predĺži toto obdobie o ďalší mesiac, teda od 4. mája do 3. júna. „Rozhodnutie o druhom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne,“ informuje inštitúcia.

Dávka v nezamestnanosti bude poistencom vyplatená spôsobom, aký uviedli v žiadosti spred pandémie, na základe ktorej bol tento nárok priznaný. Za mesiac máj sa tak stane najskôr v júni 2020. Druhé predĺženie podporného obdobia uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenia krízovej situácie.

Na podporu v nezamestnanosti má nárok každý poistenec po splnení všetkých zákonných podmienok, a to najmä dĺžky povinného postenia zamestnanca pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (730 dní). Dávka mu bude priznaná dňom zaradenia do evidencie a v bežnej situácii tento nárok zaniká uplynutím šiestich, respektíve štyroch mesiacov. Spôsob ukončenia pracovnoprávneho vzťahu pritom neovplyvňuje nárok na dávku ani jej výšku či obdobie poskytovania.

Poisťovňa však pripomína, že párvo poberať dávku v nezamestnanosti zaniká aj dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobné dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať činnosť o viac ako 70 percent. To znamená, že ak nastane jedna zo spomínaných skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti automaticky zanikne, a to aj v prípade predĺženého podporného obdobia.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password