Podmienky nájmu v domoch s opatrovateľskou službou aj v štartovacích bytoch sa menia

Zmeny jednomyseľne schválili poslanci na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Nový dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta podľa vedúcej odboru sociálnych služieb Nadi Šimovej reflektuje požiadavky z praxe. Úpravy zahŕňajú formálne nedostatky aj samotný proces prideľovania bytov a týkajú sa celkom štyroch objektov: bytov v domoch s opatrovateľskou službou (DOS), nájomných bytov v Bytovom dome Senior, nájomných bytov na Dvorčanskej 63 a Bytového domu Olympia.

Zmenené pravidlá sa súčasných nájomníkov nedotknú. Platiť budú pre nových žiadateľov.

Tí budú musieť po novom dokladovať svoje majetkové pomery kúpnou zmluvou alebo, ak nevlastnia žiaden majetok, čestným vyhlásením. K prihláseniu na trvalý pobyt bude nevyhnutné predloženie dokladu o plnení záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. Medzi zásadné zmeny však patrí požiadavka minimálnej dĺžky trvalého pobytu žiadateľa v Nitre. Namiesto súčasných dvoch rokov musí mať žiadateľ vedený trvalý pobyt v meste minimálne päť rokov.

Finančná zábezpeka sa znižuje. Namiesto pôvodných šiestich mesačných splátok nájomného budú stačiť len tri.

V prípade, že si nájomca nebude včas a riadne plniť povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, môže po novom primátor na návrh komisie mestského zastupiteľstva schváliť kratšiu dobu nájmu, najmenej však na 3 mesiace. Upravujú sa tiež podmienky zapísania ďalšej osoby na evidenčný list k nájomnému bytu – nájomca je povinný mestu predložiť vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive spolu so všetkými povinnými prílohami (aktuálny príjem prihlasovanej osoby aj výpis úhrad za nájom). O zapísaní osoby na evidenčný list rozhodne primátor.

Byty v DOS, ako aj byty v Bytovom dome Senior na Kalvárii slúžia najmä pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. O nehnuteľnosti na Dvorčanskej 63 sa môžu uchádzať osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na území Nitry, pracujú v meste aspoň 5 rokov alebo sú odchovancom centra pre deti a rodinu do 25 rokov veku. Byty v Olympii slúžia ako štartovacie nájomné byty pre mladých ľudí a mladé rodiny od 18 do 34 rokov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta, ale pracujú, študujú či inak pôsobia v Nitre.

Štartovacie byty v Olympii sa budú prenajímať maximálne na 5 rokov.

Súhrnná doba bývania v nájomných bytoch Olympia sa pre nových žiadateľov teda skracuje na polovicu – z pôvodných 10 rokov na súčasných 5 rokov. „Prvýkrát sa byt pridelí na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia dvakrát na 2 roky,“ vysvetlila poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.

Dvanásty dodatok k platnému VZN mestskí poslanci jednomyseľne schválili. Platnosť nadobudne v 15. deň od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password